Serdar Berdimuhamedow Belarusyň Premýer-ministri Roman Golowçenkony kabul etdi

  • 24.05.2024 18:40
  • 4508
Serdar Berdimuhamedow Belarusyň Premýer-ministri Roman Golowçenkony kabul etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Belarusyň Premýer-ministri Roman Golowçenkony kabul etdi. Belarusyň Premýer-ministri GDA-nyň Hökümet baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin Aşgabat şäherine geldi.

— Garaşsyzlyk ýyllaryndan bäri Belarus bilen Türkmenistanyň arasyndaky gatnaşyklar özara hormat goýmak we hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýar. Bu, esasan hem, iki döwletiň Prezidentleriniň arasynda köp ýyllyk ýakyn we ynamly gatnaşyklary arkaly mümkin boldy – diýip, R.Golowçenko belledi.

Premýer-ministriň belleýşi ýaly, ýurtlar halkara guramalarynyň çäginde birek-birek bilen netijeli hyzmatdaşlyk alyp barýar. Pandemiýadan soňky döwürde ynsanperwerlik pudagynda özara gatnaşyk kem-kemden dikeldilýär, esasan hem, bu bilim, sport we medeniýet ugurlarynda has aýdyň ýüze çykýar.
Roman Golowçenko Türkmenistanyň Hökümetine Belarusda türkmen talyplaryny taýýarlamaga bolan ynamlary üçin minnetdarlyk bildirdi. Şeýle hem Belarus bilen Türkmenistanyň dürli ugurlarda hyzmatdaşlyk etmeginiň baý mümkinçilikleriniň aýtdy.

— Bular, esasan, oba hojalygy, senagat, gurluşyk we ulag pudaklarydyr. Belarus tarapy Türkmenistan bilen gatnaşyklaryň çalt ösmegine gyzyklanýandygyny tassyklaýar we özara kabul ederlikli çözgütleri tapmak, şeýle hem özara peýdaly hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de ösdürilmegine päsgel berýän islendik meseläni çözmek üçin anyk amaly çäreleri görmäge taýýardyr – diýip, Premýer-ministr nygtady.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Türkmenistan bilen Belarus Respublikasynyň arasynda ýola goýlan dostlukly gatnaşyklaryň we özara bähbitli strategik hyzmatdaşlygyň yzygiderli pugtalandyrylýandygyna ünsi çekdi. Şunda iki ýurduň arasynda yzygiderli geçirilýän syýasy geňeşmeleriň we ýokary derejeli saparlaryň ähmiýeti dogrusynda bellenildi.


şu gün 15:59
2056

Türkmenistanda eýýäm 1 million tonnadan gowrak ak bugdaý tabşyryldy

Türkmen daýhanlary häzire çenli 1 million tonnadan gowrak ak bugdaýy Watan harmanyna tabşyrdylar. Bu barada Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow “Türkmengallaönümleri” döwlet birleşiginiň...

şu gün 15:49
1733

Gurbanguly Berdimuhamedow Ruhabat galla önümleri önümçilik toplumyna baryp gördi

24-nji iýunda türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat boýunça iş saparyny amala aşyryp, şäheriň eteginde ýerleşýän “Türkmengallaönümleri” döwlet birleşiginiň Ruhabat galla önümleri önümçilik...

şu gün 15:24
1046

Serdar Berdimuhamedow Surinam Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan Surinam Respublikasynyň Prezidenti Çandrikapersad Santohä Türkmenistan bilen Surinam Respublikasynyň arasynda...

düýn 15:22
6957

6-njy iýulda Aşgabatda hukuk meseleleri boýunça raýatlar kabul ediler

6-njy iýulda Aşgabatda Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň binasynda hukuk meseleleri boýunça raýatlaryň jemgyýetçilik kabul edişligi geçiriler. Bu barada «Türkmenistan» gazeti habar berýär. Jemgyýetçilik kabul...