Meksikadaky tako satylýan kiçijik garbanyşhana Michelin ýyldyzy berildi

  • 22.05.2024 15:21
  • 13782
Meksikadaky tako satylýan kiçijik garbanyşhana Michelin ýyldyzy berildi

Business Insider-iň habar bermegine görä, Mehiko şäherindäki kiçijik takohana  kompaniýanyň ilkinji meksikan ýolgörkezijisiniň çäklerinde Michelin ýyldyzyny aldy.

56 ýyl ozal Meksikanyň paýtagty San Rafael etrabynda döredilen El Califa de Leon garbanyşhanasy täze önümlerden we elýeterli bahadan ýasaýan ýönekeý, ýöne tagamly takolary bilen meşhurdyr.
El Califa de Leon-nyň satýan tagamynyň sanawy çäklije: bahasy 5 dollarlyk takonyň bary-ýogy dört görnüşini taýýarlaýar. Çaklaňja jaýa diňe birnäçe adam sygýar, şonuň üçin sargytlar köplenç penjireden kabul edilýär.


Baş aşpez Arturo Riwer Martinesiň pikirine görä, olaryň üstünliginiň syry oňat hilli önümleri we hakyky reseptleri ulanmaklaryndadyr. Ol: "Tortilýa, gyzyl ýa-da ýaşyl sous we et – iň bar gerek zat (iň oňat tako üçin) " - diýýär.
Garbanyşhananyň çaklaňjadygyna garamazdan, El Califa de Leon uzak wagtdan bäri ýerli ýaşaýjylaryň we jahankeşdeleriň söýgüsini gazanyp gelýär.
Michelin-iň hünärmenleri, esasanam, ony Gaonera takolaryny ökde taýýarlaýandygy üçin bellediler. Bu tagam, edaranyň özi ýaly, “El Kalifa de Leon” lakamly meksikaly öküz söweşiji Rodolfo Gaonanyň adyny göterýär (ol Meksikanyň Guanahuato ştatynyň Leon şäherinde doguldy). Şeýle hem, Gaonera matador usullarynyň biriniň ady. Gaonanyň takohanany esaslandyryjynyň ýakyn dostudygy bellendi.


24.11.2023 11:16
7185

Türkmenistanyň Halkara atçylyk akademiýasynyň rektory Atly sportuň Halkara federasiýasynyň Baş Assambleýasyna gatnaşdy

Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasynyň rektory Pygy Baýramdurdyýew 18-21-nji noýabry aralygynda Meksikanyň Birleşen Ştatlarynyň Mehiko şäherinde gulluk iş saparynda boldy. Saparyň barşynda ol Atly...

06.11.2022 23:35
17065

Meksikada 20 müň buhanka çöreginden mozaika düzülip, Ginnesiň rekordy goýuldy

Meksikaly çörekçiler 20 689 buhanka çöregini ýygnap, ondan 206 m meýdany bolan dünýäde iň uly çörek mozaikasyny düzdüler. Bu barada Ginnesiň rekordlar kitabyna salgylanyp, United Press International habar berýär...

22.07.2021 21:22
5696

Meksikada Diego Maradonanyň hormatyna ybadathana açyldy

Meksikanyň Puebla ştatynda girelgesinde futbol toplary bilen heýkel kompozisiýalaryny görmek bolýan özboluşly ybadathana peýda boldy. Bu ybadathananyň içinde meşhur Diego Maradonanyň portretleri bilen garylan katoliki...

düýn 16:23
4329

Lamborghini Countach superkaryny 180 dollara ýygnap bolýar: Lego onuň kiçi nusgasyny çykardy

Lego ulular üçin niýetlenen Lamborghini Countach superkarynyň täze modelini Icons çylşyrymly gurluşyk toplumlarynyň hatarynda hödürledi. Meşhur kupeniň jikme-jik nusgasy 4-nji iýuldan satuwda peýda bolar, bahasy...