Türkmenistan Astrahanyň portunyň aýratyn ykdysady zolagynda logistika merkezini döredip biler

  • 19.05.2024 23:59
  • 7892
Türkmenistan Astrahanyň portunyň aýratyn ykdysady zolagynda logistika merkezini döredip biler

“Demirgazyk – Günorta” halkara ulag geçelgesini ösdürmegiň çäklerinde Astrahan sebitiniň portunyň aýratyn ykdysady zolagynda logistika toplumyny gurmak meýilleşdirilýär. Bu barada sebitiň gubernatory Igor Babuşkiniň “Russiýa – Yslam dünýäsi: KazanForum” forumyndaky beýanyna salgylanyp, TASS habar berýär.

“Örän möhüm taslama Türkmenistandan hyzmatdaşlarymyz bilen aýratyn ykdysady port zolagynyň çäginde ýerleşjek söwda-logistika kompaniýasyny döretmekdir. Bu port mümkinçiliklerimizi ulanyp, ýükleriň üstaşyr geçirilmegi üçin hem uly ähmiýete eýedir” – diýip, Babuşkin aýtdy.

Gubernatoryň metbugat gullugynda logistika merkeziniň çäginde harytlary ammarlara ýerleşdirmegiň, saklamagyň, daşamagyň we satmaga taýýarlamagyň, şeýle-de birža we lomaý söwdanyň göz öňünde tutuljakdygy bellenilýär. Bu taslamanyň netijesinde Türkmenistanyň Russiýadan ýükleri Merkezi Aziýa ýurtlaryna, Owganystana we Pakistana daşamak üçin transport merkezine öwrülmegine garaşylýar.
Portuň aýratyn ykdysady zolagynyň häzirki rezidentleriniň birinji we ikinji tapgyr taslamalary durmuşa geçirmek üçin bellenen maýa goýumlarynyň mukdary 29 mlrd rubla (takmynan, 319 mln dollar) barabar. 


şu gün 19:57
4

Türkmenistan BMG-niň guramalary bilen hyzmatdaşlygyny giňeldýär

Anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde wise-premýer, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistan bilen BMG-niň Ýewropa hem-de Aziýa — Ýuwaş umman sebiti üçin Ykdysady we Durmuş komissiýalarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy...

şu gün 19:44
16

Aşgabatda çagalar sungat mekdebiniň täze binasy gurlar

Aşgabat şäherinde çagalar sungat mekdebiniň täze binasyny gurmak boýunça işler alnyp barylýar. Bu barada wise-premýer M.Mämmedowa anna güni Hökümet mejlisinde hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, bu desgany “Türkmenistanyň...

şu gün 19:36
162

Türkmenistanda lift önümçiligi ýola goýlar we olary abatlaýyş-bejeriş işleri boýunça bilelikdäki kärhana dörediler

Türkmenistanda liftleriň önümçiligini ýola goýmak, bar bolan liftlerde abatlaýyş-bejeriş işlerini amala aşyrýan bilelikdäki kärhanany döretmek boýunça işler alnyp barylýar. Bu barada wise-premýer B.Annamämmedow...

şu gün 19:22
901

Türkmenistanda statistika maglumatlaryny internet arkaly ýygnamak usuly giriziler. 1-nji iýuldan synag başlanýar

Türkmenistanda döwlet statistikasynyň hyzmatlarynda döwlet edaralarynyň statistiki hasabatlylygyny elektron kabul etmek, maglumatlary ýygnamagyň elektron usulyny, ýagny internet arkaly ýygnamak usulyny girizmek...