Almatyda Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan maslahat geçirildi

  • 19.05.2024 23:55
  • 2571
Almatyda Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan maslahat geçirildi

Almatyda Al-Faraby adyndaky Gazak milli uniwersitetiniň kitaphanasynda akyldar şahyryň 300 ýyllygyna bagyşlanyp, "Magtymguly Pyragy - gündogar edebiýatynyň söz ussady" atly Halkara maslahaty geçirildi. Maslahaty Türkmenistanyň ilçihanasy Gazagystan Respublikasynyň Prezidentiniň ýanyndaky Milli Ylymlar akademiýasy bilen bilelikde gurady. Bu barada TmCars-a ýurdumyzyň Gazagystandaky ilçihanasynda habar berdiler.

Çärä Milli Ylymlar akademiýasynyň ýolbaşçylary, Gazagystanda ygtyýarlandyrylan ilçiler we baş konsullar, Magtymgulynyň döredjiligini öwrenýän gazak alymlary, belli ýazyjylar, filosoflar we filologlar gatnaşdy.
Çykyşlarda halkara jemgyýetçiligini dünýä edebiýatynyň altyn gaznasyna giren Magtymgulynyň döredijiligi bilen tanyşdyrmagy dowam etdirmegiň zerurlygy bellenildi.
Şeýle hem maslahatyň çäklerinde amaly-haşam sungatynyň, şekillendiriş sungatynyň we fotosuratlaryň sergisi ýaýbaňlandyryldy.
Kitap tekjelerinde Türkmenistanyň Prezidentiniň we Halk Maslahatynyň Başlygynyň kitaplary, şeýle hem Magtymguly Pyragynyň goşgular ýygyndysy ýerleşdirildi.


13.06.2024 07:39
3677

14-19-njy iýunda Aşgabadyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi

Türkmenistanyň Beýik S.Türkmenbaşy adyndaky baş akademiki drama teatry: 15.06.2024 «Mejbury tebip bolan» 19:00; 16.06.2024 «Gelin gelýär...» 19:00; 17.06.2024 «Gülki agşamy» 19:00; 18.06.2024 «Gülki agşamy» 19:00...

12.06.2024 16:08
8064

Aşgabadyň kinoteatrlarynda 13 – 18-njy iýunda görkeziljek filmler we multfilmler

Şu hepde Türkmenistanyň kinoteatrlarynda dürli ýaşdaky tomaşaçylar üçin filmleriň giň toplumy, şol sanda birnäçe premýeralar hödürlenýär. Täzelikleriň arasynda baş keşbi Jennifer Lopeziň ýerine ýetirmeginde ylmy...

12.06.2024 15:34
5175

Aşgabadyň we Arkadag şäheriniň Döwlet sirklerinde şüweleňler geçiriler

Türkmenistanyň Döwlet sirki 16-njy iýunda sagat 18:00-da sirk oýunlaryny görmäge çagyrýar. Çykyşlaryň dowamynda sahnada Türkmenistanyň Döwlet sirkiniň artistleriniň dünýä belli “Galkynyş” milli at üstündäki oýunlar...

12.06.2024 15:11
17682

Pržewalskiniň ýabany atlary 200 ýyldan soň Gazagystanyň sähralaryna gaýdyp geldi

The Guardian gazetiniň habar bermegine görä, öň Praganyň we Berliniň haýwanat baglarynda saklanýan, Pržewalskiniň ýabany atlarynyň dünýäde iň soňky galanjalary Gazagystana getirildi. Alty baýtal we bir aýgyr soňky...