“Şu ýerde gaplaňa duşdum”: türkmen goraghanalaryna “akylly” patrullama ornaşdyrylýar

  • 18.05.2024 18:33
  • 30840
“Şu ýerde gaplaňa duşdum”: türkmen goraghanalaryna “akylly” patrullama ornaşdyrylýar

Seýrek haýwanlara duşulanda, brakonýerçiligiň yzlaryna gabat gelnende we goraghanalarda bolup geçýän beýleki wakalary wirtual kartada bellige almaga mümkinçilik berýän täze kompýuter programmasy hödürlendi. Bu barada "Нейтральный Туркменистан " gazetindäki makalada aýdylýar.

GIS tehnologiýalaryna esaslanýan täze ulgam hakynda Aşgabatda Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak ministrliginiň we goraghanalaryň işgärleri üçin hem-de wideokonferensiýa görnüşinde Gyrgyzystanyň we Gazagystanyň biodürlülik boýunça hünärmenleriniň hem goşulmagynda geçirilen seminarda ara alnyp maslahatlaşyldy.
Germaniýanyň Halkara Hyzmatdaşlyk Jemgyýetiniň sebitleýin maksatnamasynyň gatnaşmagynda işlenip düzülen bu maksatnama geljekde ýurtda daşky gurşawy goramak üçin standart bolup biljek ýabany tebigat barada maglumatlary elektron görnüşinde jemlemäge mümkinçilik berýär.
Bu maksatnama Köýtendag döwlet goraghanasynda (Lebap welayaty) we Balkan welaýatynyň Daşky gurşawy goramak bölüminde synag edildi. Ol diňe bir haýwanlar bilen duşuşyklary ýazga almak bilen çäklenmän, ulanyjynyň ugruny wirtual görmäge, haýwanlaryň saklanýan ýerini synlamak ýa-da onda işlemek üçin sarp edilen wagty bellige almaga, şeýle hem “kamera duzaklaryndan” maglumat alyş nokatlaryny, güwänamalary, teswirnamalary we beýleki resminamalary saklamaga mümkinçilik berýär.
Şeýle tehnologiýany ulanmak umumy elektroniki “maglumat gaznasyny” döretmäge mümkinçilik berer, bu ýerde ähli goraghanalaryň “gözegçilik žurnallary” döwlet edarasynyň merkezi serwerinde ýerleşer, biri-biri bilen baglanyşykly we doly maglumat bellenen adamlar üçin elýeterli bolar.


düýn 18:12
5595

Türkmen animasiýalary ilkinji gezek Annecy halkara festiwalyna gatnaşýar

Türkmenistan ilkinji gezek Fransiýada her ýyl geçirilýän animasion filmleriň Annecy halkara festiwalyna gatnaşýar. 1998-nji ýyldan bäri geçirilýän bu festiwala Türkmenistan Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa...

düýn 17:12
829

Aşgabatda TÜRKSOÝ-yň II teatr festiwaly geçiriler

Şu ýylyň oktýabrynda Aşgabat şäherinde Türki medeniýetiň halkara guramasyna (TÜRKSOÝ) agza ýurtlaryň II teatr festiwalyny geçirmek göz öňünde tutulýar. Festiwalyň guramaçylyk meseleleri barada wise-premýer M.Mämmedowa anna...

düýn 16:22
7374

Daşoguz welaýatynyň ýaşaýjylary Horezmşalar döwrüne degişli gadymy teňňeleri tapdylar

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň Döwkesen geňeşliginde ýaşaýjylar 18 sany altyn, 3 sany kümüş teňňe, şeýle hem 61 sany altyn teňňäniň böleklerini we 8 sany dürli reňkli tapyndy tapdylar. Bu...

13.06.2024 07:39
3804

14-19-njy iýunda Aşgabadyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi

Türkmenistanyň Beýik S.Türkmenbaşy adyndaky baş akademiki drama teatry: 15.06.2024 «Mejbury tebip bolan» 19:00; 16.06.2024 «Gelin gelýär...» 19:00; 17.06.2024 «Gülki agşamy» 19:00; 18.06.2024 «Gülki agşamy» 19:00...