Serdar Berdimuhamedow Norwegiýanyň Patyşasy Harald V-ni gutlady

  • 17.05.2024 12:55
  • 4863
Serdar Berdimuhamedow Norwegiýanyň Patyşasy Harald V-ni gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Norwegiýanyň Patyşasy Harald V-ä Norwegiýanyň milli baýramy — Konstitusiýa güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.

Döwlet Baştutany şu mümkinçilikden peýdalanyp, Patyşa Harald V-ä tüýs ýürekden berk jan saglyk, bagtyýarlyk, Norwegiýa Patyşalygynyň ähli halkyna bolsa parahatçylyk, mundan beýläk-de ösüş hem-de rowaçlyk arzuw etdi.


düýn 23:45
23

Mejlisiň deputatlygyna dalaşgärleriň saýlawçylar bilen duşuşyklary dowam edýär

Türkmenistanda Aşgabat şäheriniň 1-nji «Garaşsyzlyk», 2-nji «Bitaraplyk» we 6-njy «Köpetdag» saýlaw okruglary boýunça Mejlisiň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň ýerine geçiriljek saýlawlara işjeň taýýarlyk...

düýn 15:59
7509

Türkmenistanda eýýäm 1 million tonnadan gowrak ak bugdaý tabşyryldy

Türkmen daýhanlary häzire çenli 1 million tonnadan gowrak ak bugdaýy Watan harmanyna tabşyrdylar. Bu barada Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow “Türkmengallaönümleri” döwlet birleşiginiň...

düýn 15:49
6237

Gurbanguly Berdimuhamedow Ruhabat galla önümleri önümçilik toplumyna baryp gördi

24-nji iýunda türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat boýunça iş saparyny amala aşyryp, şäheriň eteginde ýerleşýän “Türkmengallaönümleri” döwlet birleşiginiň Ruhabat galla önümleri önümçilik...

düýn 15:24
1821

Serdar Berdimuhamedow Surinam Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan Surinam Respublikasynyň Prezidenti Çandrikapersad Santohä Türkmenistan bilen Surinam Respublikasynyň arasynda...