«Awtomobil ulag hyzmaty» kiçi awtobus we ýeňil taksi sürüjilerini işe çagyrýar

  • 16.05.2024 14:47
  • 21727
«Awtomobil ulag hyzmaty» kiçi awtobus we ýeňil taksi sürüjilerini işe çagyrýar

«Awtomobil ulag hyzmaty» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti kiçi göwrümli awtobuslaryň hem-de ýeňil taksi awtoulaglarynyň sürüjilerini işe çagyrýar.

Hususan-da,

  • "BC" topara degişli sürüjilik şahadatnamasy we sürüjilik tejribesi bolan sürüjileri "Toyota Corolla" kysymly ýeňil taksi awtoulaglaryna;
  • "D" topara degişli sürüjilik şahadatnamasy we sürüjilik tejribesi bolan sürüjileri "Toyota Coaster" we "Toyota Hiace" kysymly kiçi göwrümli awtobuslara sürüji hökmünde işe kabul edýär.

Şeýle hem «Awtomobil ulag hyzmaty» AGPJ edara-kärhanalara, hojalyk jemgyýetlerine, hususy kärhanalara we islendik raýatlara döwrebap awtobuslary, kiçi göwrümli awtobuslary hem-de ýeňil taksi awtoulaglaryny sagatlaýyn sargyt etmek hyzmatlarynyň barydygyny ýatladýar.

Salgysy: Aşgabat ş., Çoganly ýaşaýyş toplumy, Atamyrat Nyýazow şaýolynyň 422-nji jaýy, Halkara Awtomenzil.
Telefonlar:
44-35-38;
44-35-20;
+99361493495.


20.05.2024 15:45
23383

Ýagyşly, üýtgäp durýan bulutly howa dowam edýär: Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (20.05 - 26.05)

Gidrometeorologiýa baradaky gullugyň Türkmenistanda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada beren maglumatna görä, ýurdumyzyň ähli sebitlerinde hepdäniň dowamynda ýagyş ýagar. Aşgabatda üýtgäp durýan...

16.05.2024 16:26
6941

KIBERone we AMAkids bilim merkezleri okuwlaryna maý aýynyň ahyryna çenli 20% arzanlaşyk yglan etdi

Programmirleme boýunça KIBERone halkara mekdebi we çaganyň ösüşi boýunça okuwlara ýöriteleşen AMAkids merkezi maý aýynyň ahyryna çenli islendik saýlanan ugra 20% arzanlaşyk yglan edýär. KIBERone-da programmirleme...

16.05.2024 14:42
3676

17-19-njy maýda Aşgabadyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlar

Türkmenistanyň Beýik S.Türkmenbaşy adyndaky Baş akademiki drama teatry: 17.05.2024 «Gülki agşamy» 19:00; 18.05.2024 «Magtymguly köňül guşy» 19:00; 19.05.2024 «Söýgi durmuşyň görnüşi» 19:00. Türkmenistanyň Magtymguly...

15.05.2024 12:22
14417

“Şir ýag” Türkmenistanyň şertlerine uýgunlaşdyrylan motor ýaglaryny hödürleýär

Awtoulagyň üçin dogry ýagy saýlap almaklyk – onuň uzak wagtlap bökdençsiz hereket etmegini kepillendirip biler. Türkmenistanda ulanyş şertleri göz öňünde tutulyp işlenip düzülen ýokary hilli “Şir ýag” çalgy ýaglary...