Meýwezeriň indiki garşydaşy yglan edildi

  • 16.05.2024 10:40
  • 15487
Meýwezeriň indiki garşydaşy yglan edildi

Bir gezek hem ýeňilmedik amerikaly boksçy, bäş agram derejesindäki öňki dünýä çempiony Floýd Meýwezer-kiçi watandaşy Wiktor Ortiz bilen görkezme söweşinde ringe gaýdyp geler. Bu barada "Çempionat" Salwador Rodrigesiň synçysyna salgylanyp, habar berýär.

Sosial mediada, Rodriges: "Maňa Meýwezeriň 24-nji awgustda Ortize garşy görkezme söweşini yglan edýändigini aýtdylar" -diýdi.

Meýwezer 50 söweşiň hemmesinde, ýekeje-de ýitgisiz, ýeňiş gazanyp (27 nokaut bilen), 2017-nji ýylda karýerasyny tamamlady. 2021-nji ýylyň dowamynda amerikaly halkada 24 çempionlyk titulyny gazandy we 24 sany öňki we hereket edýän çempionlary ýeňdi.
Meýwezeriň Ortiz bilen 2011-nji ýylda halkada görüşendiklerini, bellemek gerek. Şol söweşde, dördünji tapgyryň çekeleşikli böleginde, ol 37 ýaşly boksçyny nokauta iberdi – emin söweşi täzeden başlamak duýduryşyny berenden soň, Meýwezeriň kellesine eden urgusy üçin Ortiz, özüni goraman, ötünç soramaga onuň ýanyna bardy, Meýwezer bolsa bu pursatdan peýdalanmakdan ýüz öwürmedi.


16.05.2024 14:11
19272

Maýk Taýson 2005-nji ýyldan bäri ilkinji resmi tutluşygyna çykar

21-nji iýulda Arlingtondaky AT&T stadionynda (Tehas ştaty, ABŞ) boks boýunça super agyr agram derejesinde dünýäniň öňki absolýut çempiony Maýk Taýson bilen belli amerikan wideoblogeri Jeýk Poluň arasynda boks duşuşygy...

14.05.2024 12:26
3877

Türkmen boksçylary Bongkokda olimpiýa ýollanmalary ugrunda bäsleşerler

Türkmenistanly türgenler Bongkokda (Tailand) boks boýunça 2-nji Bütindünýä saýlama ýaryşynda ilkinji olimpiýa ýollanmalary ugrunda bäsleşerler. Ýaryşlar 23-nji maýdan 3-nji iýun aralygynda geçiriler diýip, Orient agentligi...

09.05.2024 11:23
10697

Fýuri bilen Usikiň rewanşynyň senesi belli edildi. Duşuşyk Saud Arabystanynda geçer

Ukrainaly Aleksandr Usik bilen britaniýaly Taýson Fýuriniň arasyndaky jogap söweşi oktýabr aýyna meýilleşdirildi. Bu barada Saud Arabystanynyň güýmenje işleri boýunça Baş edarasynyň başlygy Turki Al aş-Şeýha salgylanyp...

08.05.2024 15:16
6209

Biwol boks boýunça dünýäniň çempiony adyny goramak üçin Malik Zinad bilen duşuşar

Bütindünýä boks guramasynyň (WBA) wersiýasy boýunça ýarym agyr agram derejede dünýäniň çempiony russiýaly Dmitriý Biwol liwiýaly Malik Zinada garşy boks duşuşygynda guşagyny gorar. Söweş 1-nji iýunda Saud Arabystanynda...