Apple eplenýän iPhone we MacBook döretmek üçin ýene-de Samsung bilen hyzmatdaşlyk eder

  • 15.05.2024 11:52
  • 6176
Apple eplenýän iPhone we MacBook döretmek üçin ýene-de Samsung bilen hyzmatdaşlyk eder

DigiTimes-iň habar bermegine görä, Apple we Samsung eplenýän enjamlary ösdürmek barada şertnama baglaşdy.

Jikme-jiklikler entek aýan edilmese-de, bu şertnama Apple-iň eplenýän enjamlar dünýäsine äden möhüm ädimi boldy.
Mundan ozal insaýderler Apple-iň ilkinji eplenýän önümi boljak MacBook-yň 2025-nji ýylyň ahyrynda ýa-da 2026-njy ýylyň başynda peýda boljakdygyny habar beripdiler. Ondan soň 2026-njy ýylda eplenýän iPhone çykmaly.
Samsung bilen baglaşylan şertnamada günorta koreýaly ägirdiň Apple-iň eplenýän displeýleriniň esasy üpjünçisi boljakdygy göz öňünde tutulýar. Şeýle-de bolsa, Apple bu ugurda beýleki hyzmatdaşlary bilen hen hyzmatdaşlygy ýola goýup biler.


17.05.2024 13:26
6749

“Döredijiligi ýok etmek mümkin däl”: Samsung Apple-iň dawaly mahabatynyň "dowamyny" çykardy

Samsung Apple kompaniýasynyň iPad Pro bilen bagly soňky dawaly mahabatynyň üstünden gülmek mümkinçiligini elden gidirmedi. Kompaniýa bu mahabata jogap hökmünde dürli päsgelçiliklere garamazdan, döredijiligiň gülleýändigini...

16.05.2024 07:12
11429

iPhone 16 Pro öňküsinden hem has professional kameralara eýe bolar

Apple-iň täze flagmanlary bolan iPhone 16 Pro we iPhone 16 Pro Max kamerasynyň düýpli täzelenmelerini alar. 9To5Mac-yň žurnalistleriniň berýän maglumatlaryna görä, ol ykjam fotosurata alyş bazaryndaky iň gowularyň...

13.05.2024 10:49
6504

Apple iPhone 16 Pro-nyň ekranlarynyň ýagtylygyny ep-esli ýokarlandyryp biler

Ýakynda çykjak flagman iPhone 16 Pro-nyň displeýleri SDR-kontenti oýnadylanda ozalkydan 20% ýagty bolar. Rozetked portaly bu barada hytaýly insaýderlere salgylanyp ýazýar. Syzdyrmalara görä, displeýleriň adaty...

12.05.2024 09:04
8600

Samsung arkasy deri panelli Galaxy F55 smartfonynyň hödürlenjek senesini yglan etdi

Samsung kompaniýasy özüniň täze Galaxy F55 smartfonynyň görkeziljek senesini resmi taýdan tassyklady. Bu çäre 17-nji maýda Hindistanda geçiriler. Smartfonyň bahasynyň 240-360 dollar bolmagyna garaşylýar diýip,...