MatchBox oýnawaç ulaglary ýaryş ekşn-filminde janlandyrylar

  • 12.05.2024 22:04
  • 5173
MatchBox oýnawaç ulaglary ýaryş ekşn-filminde janlandyrylar

“Barbi” gurjaklarynyň filmlerdäki üstünligi oýunjak öndürijileri öz erkine goýmaýar. Indi Mattel amerikan konserni Skydance studiýasy bilen bilelikde meşhur Matchbox oýunjak awtoulaglary bilen çeper film döretmek isleýär diýip, Deadline habar berýär.

Filme “Taýler Reýk” (“Extraction”) franşizasyndaky işi bilen tanalýan Sem Hargreýw režissýorlyk eder. Filmiň tomaşa hokgalar bilen doldurylan maşgala başdan geçirmesi bolmagyna garaşylýar. Kino äleminiň “Ar alyjylar” we “Dedpul” filmlerindäki  ajaýyp hokgalaryň üstünde hut Hargreýw işläpdi.
1953-nji ýylda döredilen Matchbox ulagjyklary eýýäm köp wagt bäri pop medeniýetiň bir bölegi bolup durýar. Käbir çeşmeler oýunjaklaryň awtory Jek Odelliň gyzy üçin mekdepde oýnamaga ilkinji oýnawaç ulaglary döredendigini aýdýarlar. Sebäbi okuw jaýynda çagalara diňe kükürt gutusyna sygýan oýunjaklary getirmäge rugsat berlipdir. Çagalar oýnawaç ulagjyklara begenip täsin galypdyrlar, bu bolsa  Odella olary köpçülikleýin öndürmäge ylham beripdir.


23.05.2024 01:55
7216

“Karib deňziniň garakçylary” iki täze film bolup çykar: Depp ýok, ýöne Margo Robbi bar

Prodýuser Jerri Brukhaimer “Karib deňziniň garakçylary” filminiň äleminde iki täze filmiň işini tassyklady. Entertainment Weekly bilen bolan interwýusynda, ol birinji taslamanyň franşizanyň rebuty (täzeden açylyşy)...

20.05.2024 23:02
11923

Hindi kinosy 30 ýyldan soň ilkinji gezek Kann kinofestiwalynda esasy bäsleşige girdi

Hindi režissýory Paýal Kapadýanyň “Ähli göz öňüne getirýän zatlarymyz ýagtylyk ýaly” (Все, что мы представляем как свет) filmi 2024-nji ýyldaky Kann kinofestiwalynda esasy bäsleşige girdi. Hindi kinosy, 1994-nji...

19.05.2024 13:02
7057

Dünýäde meşhurlyk gazanan «Sýogun» serialy 2-nji we 3-nji möwsüme çenli uzaldyldy

FX teleýaýlymy "Sýogun" taryhy serialynyň ikinji we üçünji möwsüme çenli uzaldylandygyny habar berdi. Täze epizodlaryň ssenariýeleriniň üstünde eýýäm şu tomusdan işlenilip başlanar diýip, Deadline ýazýar. Taslamanyň...

18.05.2024 23:58
7626

“Garri Potter” filmi boýunça aşpezlik teleşüweleňi görkeziler: Ekizler Uizliler desert taýýarlaýar

Warner Bros. “Garri Potteriň” äleminden nobatdaky taslamany durmuşa geçirmäge taýýarlanýar. Kompaniýa “Garri Potter: Süýjülik sungatynyň jadygöýleri”  (“Волшебники выпечки”) atly tematiki aşpezlik şüweleňini hödürlär...