“Paýhas” bilim merkezi “The best Summer with Paýhas” tomusky okuw lagerine ýazylmaga çagyrýar

  • 12.05.2024 09:34
  • 8388
“Paýhas” bilim merkezi “The best Summer with Paýhas” tomusky okuw lagerine ýazylmaga çagyrýar

Tomusda “Paýhas” bilim merkezi ýaş diňleýjileri üçin özboluşly dil maksatnamasyny, ýagny «The best summer with Paýhas» maksatnamasyny hödürleýär. Tomusky dynç alşy uzak ýerlere gidip geçirmek hökman däl. “Paýhas” bilim merkezi tomus dynç alşyňyzy ýatdan çykmajak görnüşde geçirmek üçin oňat mümkinçilik berýär we tomusky lagerine ýazylmaga çagyrýar. Bu lagerde çagalara dynç almak, şol bir wagtyň özünde hem iňlis hem rus dillerinde bilimlerini artdyrmak, şeýle hem ukyplaryny ýüze çykarmak üçin ähli mümkinçilikler döredilýär.

“Paýhas” bilim merkeziniň tomusky lager maksatnamasy 2024-nji ýylyň 3-nji iýunynda başlap, 13-nji iýula çenli dowam eder.
6 hepdäniň dowamynda çagalar mekdepde iňlis dilinden alan bilimlerini tejribede ulanmaga, şeýle hem özleri üçin täze bilimleri öwrenmäge mümkinçilik alarlar. Bulardan başga-da, öwredijilikli başdangeçirmeler, toparlaýyn oýunlar, bäsleşikler, iňlis dilinde kino görkezişler, depginli tanslar, iňlis dilinde gündelik aragatnaşyk, toparlaýyn çäreler we ertirki maşklar bolar.
Lageriň ahyrynda oňa gatnaşanlaryň ählisine şahadatnamalar we sowgatlar gowşurylar.

Lager maksatnamasyna şular goşulan:

  • Bütin günläp iňlis hem rus diliniň praktikasy;
  • Başdan-aýak dil gurşawyna girişmek;
  • Logikany ösdürmek üçin bäsleşikler we oýunlar;
  • Stolda oýnalýan we hereketli oýunlar;
  • Sungat we döredijilikli ussatlyk sapaklary;
  • Iňlis dilinde multfilmler we filmler

Sapaklar her gün sagat 9:00-dan 13:30 aralykda şu salgyda geçiriler: Aşgabat ş., Ostrowski köçesi, 26 (“On begi Köz döner” binasynyň 2-nji gaty, “Paýhas” bilim merkezi).
Ýazylyşyk EÝÝÄM BAŞLADY.
Goşmaça maglumat almak üçin telefonlar:
36-99-96;
36-99-97;
+99365 21-73-32.


16.05.2024 16:26
6381

KIBERone we AMAkids bilim merkezleri okuwlaryna maý aýynyň ahyryna çenli 20% arzanlaşyk yglan etdi

Programmirleme boýunça KIBERone halkara mekdebi we çaganyň ösüşi boýunça okuwlara ýöriteleşen AMAkids merkezi maý aýynyň ahyryna çenli islendik saýlanan ugra 20% arzanlaşyk yglan edýär. KIBERone-da programmirleme...

16.05.2024 14:47
18417

«Awtomobil ulag hyzmaty» kiçi awtobus we ýeňil taksi sürüjilerini işe çagyrýar

«Awtomobil ulag hyzmaty» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti kiçi göwrümli awtobuslaryň hem-de ýeňil taksi awtoulaglarynyň sürüjilerini işe çagyrýar. Hususan-da, "BC" topara degişli sürüjilik şahadatnamasy we sürüjilik...

16.05.2024 14:42
3252

17-19-njy maýda Aşgabadyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlar

Türkmenistanyň Beýik S.Türkmenbaşy adyndaky Baş akademiki drama teatry: 17.05.2024 «Gülki agşamy» 19:00; 18.05.2024 «Magtymguly köňül guşy» 19:00; 19.05.2024 «Söýgi durmuşyň görnüşi» 19:00. Türkmenistanyň Magtymguly...

15.05.2024 12:22
13855

“Şir ýag” Türkmenistanyň şertlerine uýgunlaşdyrylan motor ýaglaryny hödürleýär

Awtoulagyň üçin dogry ýagy saýlap almaklyk – onuň uzak wagtlap bökdençsiz hereket etmegini kepillendirip biler. Türkmenistanda ulanyş şertleri göz öňünde tutulyp işlenip düzülen ýokary hilli “Şir ýag” çalgy ýaglary...