«Awtomobil ulag hyzmaty» kiçi awtobus we ýeňil taksi sürüjilerini işe kabul edýär

  • 03.05.2024 12:16
  • 188099
«Awtomobil ulag hyzmaty» kiçi awtobus we ýeňil taksi sürüjilerini işe kabul edýär

«Awtomobil ulag hyzmaty» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti kiçi göwrümli awtobuslaryň hem-de ýeňil taksi awtoulaglarynyň sürüjilerini işe çagyrýar.

Hususan-da,

  • "BC" topara degişli sürüjilik şahadatnamasy we sürüjilik tejribesi bolan sürüjileri "Toyota Corolla" kysymly ýeňil taksi awtoulaglaryna;
  • "D" topara degişli sürüjilik şahadatnamasy we sürüjilik tejribesi bolan sürüjileri "Toyota Coaster" we "Toyota Hiace" kysymly kiçi göwrümli awtobuslara sürüji hökmünde işe kabul edýär.

Şeýle hem «Awtomobil ulag hyzmaty» AGPJ edara-kärhanalara, hojalyk jemgyýetlerine, hususy kärhanalara we islendik raýatlara döwrebap awtobuslary, kiçi göwrümli awtobuslary hem-de ýeňil taksi awtoulaglaryny sagatlaýyn sargyt etmek hyzmatlarynyň barydygyny ýatladýar.

Salgysy: Aşgabat ş., Çoganly ýaşaýyş toplumy, Atamyrat Nyýazow şaýolynyň 422-nji jaýy, Halkara Awtomenzil.
Telefonlar:
44-35-38;
44-35-20;
+99361493495.


düýn 00:07
14386

+38° yssy bolar. Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty

Türkmenistanda hepdäniň dowamynda +38 gradus yssy howa bolar diýlip çaklanylýar. Şol bir wagtyň özünde, ýurdumyzyň dürli künjeklerinde bulutly howa bolar. Käbir welaýatlarda gysga wagtlyk ýagyş ýagmagy mümkin....

27.05.2024 16:46
9849

ÄlemTV teleýaýlym operatory Tejende serwis merkezini açdy

ÄlemTV teleýaýlym operatory Türkmenistanyň çäginde hyzmat hem söwda nokatlaryny sanyny artdyrýar. Ýakynda Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň çäginde ÄlemTV-niň serwis merkezi işläp başlady. Serwis merkezi Azatlyk...

27.05.2024 12:51
7220

FAWORI kompaniýasy "GAPAK AKSIÝASYNY” yglan etdi

Dünýä belli “Fawori” emulsiýalarynyň Türkmenistandaky resmi dileri emulsiýa gapaklaryny getirip beren müşderilerine nagt pul serişdeleriniň bir bölegini SOWGAT hökmünde yzyna gaýtaryp berýär. Boýag bedreleriniň...

26.05.2024 23:31
40089

Tomsy nädip peýdaly hem gyzykly geçirmeli? “Sahypa” bilim merkezinde tomusky tapgyra ýazylyşyk başlandy

Tomsy nähili geçirmekçi? Çaganyň mekdepde okuw ýylyny tamamlandan soň, üç aýlyk dynç alşyny nädip hem peýdaly, hem gyzykly geçirmeli? Dil öwrenmek, kompýuter hem matematika başarnyklaryňy ösdürmek iň gowy dynç...