Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde kibertürgenleri taýýarlamak boýunça işler alnyp barylýar

  • 29.04.2024 15:40
  • 10013
Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde kibertürgenleri taýýarlamak boýunça işler alnyp barylýar

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň düzümindäki «Kibersport» merkezi ýurtda sportuň ýokary tehnologiýaly görnüşlerini ösdürmek ugrunda üstünlikli we netijeli işleri dowam edýär. Bu ýerde  wirtual giňişlikde türgenleşikler, ýaryşlar, sport toparlarynyň ýolbaşçylarynyň we türgenleriň gatnaşmaklarynda oýunlar geçirilýär. Talyplar sportuň täze görnüşi bolan häzirki zaman sport ulgamynda öz ornuny barha berkidýän kibersport üçin zerur sport hem-de sanly başarnyklaryny özleşdirýärler we türgenleşýärler diýip, "Türkmenistan: Altyn asyr" elektron neşiri habar berýär.

2008-nji ýylda Koreýada Halkara kibersport federasiýasy (IeSF) döredildi. Ol häzirki wagtda dünýäniň dürli ýurtlaryndan milli kibersport federasiýalaryň 128-sini özünde birleşdirýär. 2020-nji ýylyň sentýabrynda IeSF-e Türkmenistanyň Milli elektron sporty federasiýasy (TMeSF) hem girdi.
Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde «Kibersport» merkeziniň 2023-2024-nji okuw ýylynda döredildi.

«Kibersport» merkezi ýokary tizlikli internet, kuwwatly kompýuterler, wirtual hakykata degişli enjamlar hem-de ýokary halkara ölçeglerine laýyk gelýän zerur bolan iň öňdebaryjy döwrebap beýleki enjamlar bilen üpjün edildi.
Merkeziň esasy wezipesi Türkmenistanda kibersportuň ähli görnüşlerini ösdürmekde, häzirki zamanyň sanly giňişliginde erkin ugur alyp bilýän kibertürgenleriň ýaş neslini terbiýelemekden, dürli ýaryşlary geçirmek arkaly zehinli talyplary jemlemekden, olary taýýarlamakdan hem-de halkara ýaryşlaryna gatnaşmagyny gazanmakdan, kibersportuň dürli görnüşleri boýunça milli ýygyndy toparlary döretmekden, kibersporta gyzyklanmany ösdürmekden hem-de ony türkmen ýaşlarynyň arasynda wagyz etmekden ybaratdyr.
Häzirki wagtda «Kibersport» merkezinde Dota 2, Counter Strike 2, E-futbol, E-basketbol hem-de kibersportuň beýleki görnüşleri boýunça toparlar hereket edýär. Olar dürli derejeli ýaryşlara gatnaşýarlar we Dota 2, CS 2 boýunça Aziýa sebitiniň reýtinginde öňdebaryjy orunlary eýeleýärler.
Counter Strike boýunça geçen ýylyň sentýabrynda uniwersitetiň talyplarynyň, soňra bolsa Türkmenistanda «Durnukly ykdysady ösüş: innowasiýalar we senagatlaşdyrmak» atly ýokary tehnologiýalar hepdeliginiň çäklerinde ýokary okuw mekdepleriň arasynda geçirilen Global Offensive we Dota 2 diýen bäsleşikli kiber ýaryşlar Merkeziň türgenleriniň ýokary taýýarlygyny görkezdi.


şu gün 02:04
384

Türkmenistan woleýbol boýunça CAVA Milletler ligasynyň kümüş medallaryny gazandy

Türkmenistanyň woleýbol boýunça milli ýygyndysy jemleýji duşuşykda ýaryşyň ýer eýeleri bolan Pakistandan 1:3 hasabynda ýeňlip, Merkezi-Aziýa woleýbol konfederasiýasynyň (CAVA) kümüş medallaryny gazandy. Ýaryş Yslamabatda...

düýn 12:03
5163

Türkmenistanyň woleýbolçylary CAVA Milletler ligasynyň finalyna çykdylar

Türkmenistanyň milli woleýbol ýygyndysy Şri-Lankanyň toparyny 3:0 hasabynda utup, Merkezi-Aziýa woleýbol konfederasiýasynyň (CAVA) Milletler ligasynyň finalyna çykdy. Duşuşyk 16-njy maýda ýaryşyň geçirilýän ýeri...

14.05.2024 13:03
8983

Aşgabatda Olimpiýa suw-sport toplumynda düýpli abatlaýyş işleri geçiriler

Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň garamagyndaky Türkmenbaşynyň Olimpiýa suw-sport toplumynyň binasynda döwletiň merkezleşdirilen düýpli maýa goýum serişdeleriniň hasabyna düýpli abatlamak...

14.05.2024 12:26
3877

Türkmen boksçylary Bongkokda olimpiýa ýollanmalary ugrunda bäsleşerler

Türkmenistanly türgenler Bongkokda (Tailand) boks boýunça 2-nji Bütindünýä saýlama ýaryşynda ilkinji olimpiýa ýollanmalary ugrunda bäsleşerler. Ýaryşlar 23-nji maýdan 3-nji iýun aralygynda geçiriler diýip, Orient agentligi...