Ýaponiýa kosmos zibilleriniň golaýdan alnan ilkinji suratyny paýlaşdy

  • 28.04.2024 23:21
  • 15521
Ýaponiýa kosmos zibilleriniň golaýdan alnan ilkinji suratyny paýlaşdy

Ýaponiýanyň Astroscale Japan hususy kompaniýasy kosmos zibilleriniň ýakyndan alnan ilkinji suratyny neşir etdi. Kompaniýanyň dolandyrýan hemrasy tarapyndan alnan suratda birnäçe ýüz metr aralykdan surata düşürilen raketanyň bir bölegi bar.

Kosmos galyndylary hemralar we kosmos stansiýalary üçin çynlakaý howp döredýär.
Ýapon kompaniýasy: "Bu deňi-taýy bolmadyk surat kosmos galyndylary bilen baglanyşykly meselelere düşünmek we çözmek üçin möhüm ädimdir" – diýip hasaplaýar.
Suratda raketanyň basgançagy görünýär. Kompaniýa basgançagyň haýsy ýurduň raketasyna degişlidigini görkezmedi.
Astroscale Japan ony beýleki taraplaryndan hem goşmaça surata almak üçin ýakynda operasiýany gaýtalamagy meýilleşdirýär.


12.05.2024 22:00
14006

Relssiz: NASA Aý “demir ýolunyň” nähili boljakdygyny aýtdy

NASA Aýyň üstünde ýük daşamak üçin täze ulag ulgamyny işläp düzendigini habar berdi. Taslama Robotic Lunar Surface Operations 2 (RLSO2) maksatnamasynyň çäginde durmuşa geçiriler diýip,  HotHardware salgylanýan...

10.05.2024 16:00
6490

SpaceX açyk kosmosa çykmak üçin niýetlenen öwrülişikli skafandryny hödürledi

SpaceX täze EVA kosmos skafandryny hödürledi. Noldan başlap täzeden işlenen skafandr özünden öňkülere garanda ykjamlygy, göwrümi we gowulandyrylan aýratynlyklary bilen tapawutlanýar diýip,  Spacenews.com ýazýar...

10.05.2024 13:18
4909

ÝUNESKO Aýa 275 dilli kapsula iberer. Ol adamzat barada käbir maglumatlaryň saklanyp galmagyna kömek eder

BMG-niň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça guramasy (ÝUNESKO) Aýda planetamyzyň medeni gymmatlygy baradaky bilimler bilen bir hatarda Ýer ýüzündäki dilleriň 275-isi barada maglumatlary saklap galmagy maksat...

10.05.2024 11:26
7373

Alymlar şemaly okdan ýyndam öwüsýän planetanyň bardygyny anykladylar

Alymlar “Jeýms Uebb” kosmos teleskopynyň kömegi bilen Ýerden 280 ýagtylyk ýyly uzaklykda ýerleşýän WASP-43b ekzoplanetasynda ýeliň tizliginiň sagatda 9000 km-den geçýändigini anykladylar. Bu okuň tizliginden birnäçe...