Nokia Özbegistanda 5G ulgamyny gurar. Ol 2024-nji ýylyň ahyrynda Daşkentde işe giriziler

  • 26.04.2024 19:58
  • 8658
Nokia Özbegistanda 5G ulgamyny gurar. Ol 2024-nji ýylyň ahyrynda Daşkentde işe giriziler

Finlýandiýanyň Nokia kompaniýasy Özbegistanyň aragatnaşyk operatory Perfectum bilen ýurtda 5G ulgamyny ýaýratmak barada şertnama baglaşdy. Bu Özbegistanyň telekommunikasiýa infrastrukturasyny ösdürmekde möhüm ädimdir diýip, IXBT habar berýär.

Ylalaşygyň çäklerinde Nokia Perfectum üçin özbaşdak 5G çözgüdiň ýeke-täk üpjünçisi hökmünde çykyş eder. Esasy ulgam we programmalar Nokia bulut platformasyna birleşdirilen Red Hat OpenShift-de ýerleşdirildi.
5G ulgamyny 2024-nji ýylyň dördünji çärýeginde Daşkentde täjirçilik taýdan işe girizmek meýilleşdirilýär. Soňra bu ulgam ýakyn iki ýylda ýurduň ähli sebitlerine kem-kemden ýaýradylar.


29.04.2024 13:40
4038

Şu ýyl Aýda 4G peýda bolar. Nokia we NASA Aý bazasy üçin tory işe girizerler

Finlýandiýanyň Nokia kompaniýasy Aýda 4G tory gurnamak boýunça taslamanyň üstünde işleýär. IXBT-iň ýazmagyna görä, NASA kompaniýa bilen täjirçilik kosmos mümkinçiliklerini ösdürmek maksatnamasynyň bir bölegi hökmünde...

22.04.2024 15:26
17334

Iýip bolýan innowasiýa: Özbegistanda palaw iýilýän “tabaklarda” berlip başlandy

Özbegistandaky jemgyýetçilik iýmiti kärhanalarynyň birinde myhmanlara iýip boljak “tabaklarda” palaw hödürlenip başlandy. Bu barada repost.uz habar berýär. Bu täze önüm palawyň lezzetli ysy siňdirilen, üýtgeşik...

15.08.2023 16:53
20208

Özbegistanda koronawirusy ýok edýän süýt öndürilip başlandy

Özbegistanyň demirgazyk-günbataryndaky Nukus şäherinde ýerleşýän «Panaev Farms» kompaniýasy koronawirusy ýok edýän süýt önümçiligini ýola goýdy diýip, lenta.ru ýurduň Ýokary bilim, ylym we innowasiýalar ministrliginiň...

12.09.2021 07:36
19226

Özbegistandaky Gyzylgum çölünde dinozawryň galyndylary ýüze çykaryldy

Ýaponiýaly we kanadaly hünärmenler Özbegistanyň Gyzylgum çölünde görnüşi näbelli bolan dinozawryň galyndylarynyň üstünden bardylar. Bu barada gazeta.ru habar berdi. Alymlar gumdan tapylan dinozawr süňküni bir wagtlar...