Aşgabatda Türkmenistanyň halk suratkeşi Aýhan Hajyýewiň 100 ýyllygy mynasybetli sergi guraldy

  • 26.04.2024 10:10
  • 8375
Aşgabatda Türkmenistanyň halk suratkeşi Aýhan Hajyýewiň 100 ýyllygy mynasybetli sergi guraldy

25-nji aprelde Aşgabatda Türkmenistanyň halk suratkeşi, professor Aýhan Hajyýewiň doglan gününiň 100 ýyllygy mynasybetli sergi we “Pyragydan ruhlanan ussat” atly maslahat guraldy. Zehinli sungat ussadynyň ýubileýine bagyşlanan çäre Şekillendiriş sungaty muzeýinde geçirildi.

Türkmenistanyň halk suratkeşi, Magtymguly adyndaky halkara baýragyň eýesi Aýhan Hajyýew Magtymguly Pyragynyň kanoniki keşbini dörediji hökmünde tanalýar. Beýik şahyryň keşbini döretmek üçin irginsiz zähmet çekmek bilen, suratkeşiň alyp baran giň gerimli gözleg we döredijilik işleriniň netijesinde, 1947-nji ýylda Magtymgulynyň portreti döredilýär. Ol söz ussadynyň hakyky keşbine golaý kanoniki nusga hökmünde ykrar edilýär.
Suratkeş ozalky Türkmen döwlet politehniki institutynyň binagärlik kafedrasyny esaslandyryjylaryň biridir. Ol ömrüniň ahyryna çenli bu ýokary okuw mekdebinde surat we žiwopis dersinden talyplara sapak beripdir.
Serginiň açylyş dabarasyna Aýhan Hajyýewiň kärdeşleri, şägirtleri, suratkeşler, sungat ugruna ýöriteleşen bilim edaralarynyň talyplary, Özbegistandan, Gyrgyzystandan, Gazagystandan we Täjigistandan myhmanlar gatnaşdylar. Çykyş edenler şekillendiriş sungatynyň ussadynyň eserleriniň diňe bir ýurdumyzda däl, eýsem, daşary döwletlerde-de giňden meşhurdygyny bellediler. Onuň döredijiligi halkara sungaty öwrenijiler tarapyndan öwrenilip, eserleri dürli muzeý gymmatlyklarynyň arasynda görkezilýär.

Günüň ikinji ýarymynda halkara ylmy hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga hem-de ussat suratkeşiň köpugurly döredijilik mirasyny wagyz etmäge bagyşlanan “Pyragydan ruhlanan ussat” atly maslahat geçirildi. Çykyşlarda ussat suratkeşiň Magtymguly Pyragynyň keşbine degişli birnäçe çeperçilik eserlerini döredendigi, şahyryň baý mirasynyň halkymyzyň bahasyna ýetip bolmajak milli gymmatlygyna, dünýä medeniýetiniň genji-hazynasynyň aýrylmaz bölegine öwrülendigi bellenildi.
Aýhan Hajyýew öz döredijiliginde halk şahyrlarynyň we akyldarlarynyň keşbini döretmäge aýratyn üns berip, Döwletmämmet Azadynyň, Mollanepesiň, Zeliliniň, Seýdiniň kanoniki portretlerini hem döredipdir. Onuň eserleriniň hatarynda döwürdeş şahsyýetleriniň, ýagny artistleriň, suratkeşleriň, zähmetkeş adamlaryň, Beýik Watançylyk urşunyň weteranlarynyň, medeniýet we sungat işgärleriniň portretleriniň uly toplumy bar.


şu gün 20:35
77

Puççinniniň hormatyna konsert: italiýaly wokalçy Matteo Lippi Aşgabada geler

5-nji iýunda Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda Italiýanyň iň meşhur opera kompozitorlaryndan biri bolan Jakomo Puççinniniň aradan çykmagynyň 100 ýyllygyna bagyşlanan konsert geçiriler. Konsert programmasy Puççinniniň...

düýn 21:29
3500

Oktýabr aýynda Ermenistanyň Türkmenistandaky Medeniýet günleri geçiriler

2024-nji ýylyň oktýabr aýynda Ermenistanyň Türkmenistandaky Medeniýet günleri geçiriler. Bu baradaky mesele ýakynda Aşgabat şäherinde Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanyp medeniýet ministrleri...

23.05.2024 02:06
3210

24-26-njy maýda Aşgabadyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlar, konsertler

25-nji maýda Aşgabat şäheriniň güni we okuw ýylynyň gutarmagy mynasybetli baýramçylyk konserti meşhur estrada ýerine ýetirijileriniň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde geçirilýär...

21.05.2024 23:59
32794

Gurbanguly Berdimuhamedow Eýranyň Aşgabatdaky ilçihanasyna baryp, duýgudaşlyk bildirdi

21-nji maýda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Eýran Yslam Respublikasynyň Aşgabatdaky ilçihanasyna gelip, goňşy ýurduň wekillerine...