Germaniýadaky panel jaýlar binagärlik ýadygärligi diýip ykrar edildi

  • 26.04.2024 19:59
  • 13480
Germaniýadaky panel jaýlar binagärlik ýadygärligi diýip ykrar edildi

Sosializm döwründe Germaniýada gurlan panel jaýlar binagärlik ýadygärlikleri hökmünde ykrar edildi. Bu barada Bild neşiri Telegramda habar berdi.

GDR-de Wohnungsbauserie 70 (WBS 70) panel jaýlaryň tapgyry 1970-nji ýylda işlenip düzüldi, olaryň gurluşygy üç ýyldan soň başlandy. 1990-njy ýyla çenli Gündogar Germaniýada, takmynan, 1,3 million täze öý ulanylmaga berildi.
Germaniýa birleşdirilenden soň, köp panel jaýlar ýykylyp aýryldy ýa-da döwrebaplaşdyryldy. Häzirki wagtda Germaniýada WBS 70 taslamada gurlan diňe birnäçe jaý galdy.
Leýpsig ýadygärliklerini goramak gullugynyň başlygy Klaus Ýeştedt 30 ýyl ozal beýle binalary binagärlik gymmatlygy hökmünde gorag astyna almagyň özi manysyz bolardy, emma soňky ýyllarda GDR-den galan panel jaýlar hökmünde ykrar edilip bilinjek jaýlaryň sanynyň ep-esli azalandy diýip belledi. Käbir şäherlerde - Rostokda, Drezdende, Gerde, Gallede we Bernauda – panel jaýly kiçi etrapçalaryň hemmesi ýadygärlik hökmünde ykrar edildi. 


08.03.2024 00:33
6440

Türkmenistanyň syýahatçylyk pudagynyň wekilleriniň NUMA GmbH kompaniýasy bilen onlaýn duşuşygy geçirildi

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň syýahatçylyk bölüminiň, “Bagtyýar dostlar” syýahatçylyk kompaniýasynyň we Germaniýanyň “NUMA GmbH” syýahatçylyk kompaniýasynyň wekilleriniň arasynda wideo maslahat görnüşinde...

21.02.2024 07:54
35140

"Türkmenhowaýollary" 4 sany halkara gatnawlaryna arzanlaşyk yglan etdi

“Türkmenistan” awiakompaniýasy täze açylan we hereket edýän Aşgabat – Hoşimin – Aşgabat, Aşgabat – Milan – Aşgabat, Aşgabat – London – Aşgabat we Aşgabat – Frankfurt – Aşgabat halkara ugurlary boýunça awiabiletlere...

12.05.2024 08:53
17234

Hytaýda seýrek “bulut şaglawugy” hadysasy bolup geçdi

Hytaýda “bulut şaglawugy” diýlip atlandyrylýan seýrek tebigy hadysa bolup geçdi. Goýry bulutlar dag gerşiniň üsti bilen aşak inip, suw akymyny ýada salýardy diýip, 9Trevel portaly habar berýär. Şeýle seýrek hadysa...

08.05.2024 15:24
17158

Dünýädäki iň arassa howa menzilleriniň 9-sy Aziýada bolup çykdy

Skytrax World Airport Awards-yň iň soňky reýtingine görä, Tokionyň Haneda howa menzili dünýädäki 570 howa menzilleriniň arasynda arassalygy boýunça lider boldy. Ýolagçylaryň teswirlerine esaslanan reýting, Hanedanyň...