Tesla Cybertruck elektropikabynyň çagalar üçin nusgasyny çykardy

  • 22.04.2024 13:02
  • 5463
Tesla Cybertruck elektropikabynyň çagalar üçin nusgasyny çykardy

Tesla özüniň futuristik Cybertruck elektrik pikapynyň çagalara niýetlenen görnüşini çykardy diýip, Mail.ru ýazýar.

Bir ýa-da iki çaga münmäge niýetlenen Cybertruck-yň kiçi nusgasynyň asyl nusga meňzeş dizaýny bar, ýöne gabarasynyň kiçiligi sebäpli üçegi ýok.
Elektrikli awtoulag iki tizlik režimi (sagatda 4 we 8 km) bilen enjamlaşdyrylandyr we bir zarýadda 19 km ýol geçip bilýär. Iň ýokary ýük göterijiligi 68 kg bolup, hatda ýetginjeklere-de münmäge mümkinçilik berýär.
Çaga pikapy edil doly göwrümli nusgasy ýaly faralar we yzky tormoz çyralary bilen enjamlaşdyrylandyr.
Çagalar üçin Cybertruck-ynyň 23-nji aprelde Hytaýda satuwa çykaryljakdygy habar berildi. Awtoulagyň bahasy entek aýan edilmedi.
Teslanyň ozal Hytaýda satmak üçin Cybertruck stilindäki Cyberquad çagalar kwadratosiklini çykarandygyny bellemelidiris. Ol 8-12 ýaşly çagalara niýetlenendir, kuwwatlylygy 13 km we sagatda 8 km çenli tizlige ýetip biler. Cyberquad 2023-nji ýylyň tomsundan 11 990 ýuana (1 656 dollar) satylyp başlandy.


13.06.2024 14:34
9508

Hytaýda täze Nissan Pathfinder çykdy

Dongfeng Nissan bilelikdäki kärhanasy diňe Hytaýyň bazaryna çykjak täze Nissan Pathfinder-i hödürledi. Awtoulag üç bezeg derejesinde hödürlenýär we öňkülerinden diňe 6 orunlyk salony we tigirleri doly hereketli...

12.06.2024 15:15
24897

Hatda kosmosdan hem görünýär: Teslada satylmadyk awtoulaglaryň ummasyz gory üýşdi

Tesla kompaniýasy kuwwatlyklarynyň artmagy we satylmadyk awtoulaglaryň ummasyz ätiýajynyň toplanmagy meselesi bilen ýüzbe-ýüz bolýar diýip, ITHome habar berýär. 2024-nji ýylyň birinji çärýeginde kompaniýa 433 371...

11.06.2024 15:12
7678

Porsche Tesla-dan Taycan awtoulagyna geçenlere 4500 dollar berýär

Porsche kompaniýasy "Welcome To Porsche Conquest" programmasyny işe girizdi  we islendik Porsche kysymly bolmadyk ulagdan täze Taycan-a geçýän müşderilerine 4500 dollar hödürleýär. Ilki bilen bu maksatnama Tesla...

07.06.2024 11:55
3000

Ford Tesla-nyň we Apple-iň öňki inženerleriniň kömegi bilen elýeterli elektrik ulagyny döredýär

Bäsleşmek maksady bilen Ford Motor elektrik ulaglary pudagynyň öňdebaryjy inženerlerinden, şol sanda Tesla-nyň we Apple-iň öňki işgärlerinden ybarat topar jemledi. Kompaniýa has elýeterli elektrik ulaglaryny öndürmek...