Amsterdam syýahatçylar köplügi bilen göreşmegiň özboluşly usulyny tapdy

  • 20.04.2024 18:19
  • 8581
Amsterdam syýahatçylar köplügi bilen göreşmegiň özboluşly usulyny tapdy

Niderlandlaryň paýtagty köpçülikleýin syýahatçylyga garşy göreşmegiň adaty bolmadyk usulyny tapdy. Onuň çäklerinde şäher administrasiýasy şäheriň içinde täze myhmanhanalaryň gurulmagyna gadaganlyk girizdi. Degişli habar şäher häkimliginiň saýtynda peýda boldy diýip, RBK ýazýar.

“Biziň maksadymyz – şäheri onuň ýaşaýjylarynyň we myhmanlarynyň ýaşaýşy üçin rahat etmek we saklamak” – diýlip, habarda aýdylýar. Täze gadaganlyk eýýäm gurluşyk üçin rugsat alan myhmanhanalara degişli däldir. Şeýle-de, ýerli häkimiýetler myhmanhanalarda syýahatçylaryň gijelerine galmalarynyň sanyna çäklendirme girizdi – ýylda 20 mln çenli.

Amsterdamda täze myhmanhanalaryň gurluşygyna diňe käbir ýagdaýlarda rugsat berilýär. Birinjiden, eger köne myhmanhanalaryň biri ýapylsa, ikinjiden, eger täze myhmanhana käbir görkezijiler boýunça has gowy bolsa – mysal üçin, has döwrebap ýa-da ekologiýa taýdan arassa bolsa. Üçünjiden, eger gurluşyk Amsterdamyň taryhy merkeziniň çäklerinden daşary meýilleşdirilse, rugsat berilýär.
2023-nji ýylyň sentýabr aýynda Amsterdamyň häkimiýetiniň syýahatçylyk salgydyny artdyrjakdygy belli boldy. 2024-nji ýyldan ol myhmanhana otagynyň bahasynyň 7%-inden 12,5%-ine çenli ýokarlanar. Şeýle-de, Amsterdamyň portunda durýan kruiz gämileriniň ýolagçylary üçin salgyt adam başyna 8 ýewrodan 11 ýewro çenli ýokarlanar.


düýn 09:50
9533

Saud Arabystany ägirt uly merjen bagynyň taslamasyny hödürledi

Saud Arabystany ägirt uly taslamalary bilen dünýäni haýran galdyrmagyny dowam edýär. Patyşalyk bu gezek dünýäniň iň uly merjen bagyny döretmegi meýilleşdirýär. Şuşa taslamasy Şa Abdullah adyndaky Ylym we Tehnologiýalar...

16.06.2024 11:23
12967

Abu-Dabide adaty bolmadyk “ganatly” muzeýiň gurluşygy tamamlanyp barýar

2025-nji ýylda Abu-Dabide şeýh Zaýediň milli muzeýi açylar. Bu geljekki desganyň esasy aýratynlygy - bäş sany ganatly heýkeltaraşlyk eseriniñ diňe bir binany bezemek bilen çäklenmän, eýsem tebigy howa çalşygyny...

14.06.2024 11:08
8508

Türkmen raýatlary Özbegistana söwda saparlarynyň sany boýunça öňde barýarlar

2024-nji ýylyň birinji çärýeginde täjirçilik maksady bilen 38,4 müň daşary ýurtly Özbegistana bardy. Bu görkeziji geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdireniňde, 24,4 müň adam köp. Bu barada Statistika gullugynyň...

13.06.2024 15:09
7469

BMG: Hytaýyň raýatlary daşary ýurt syýahatlaryna edýän çykdajylary boýunça ABŞ-dan geçdi

BMG-niň Bütindünýä Syýahatçylyk Guramasynyň (UN Tourism) hasabatyna görä, Hytaýyň raýatlary 2023-nji ýylda daşary ýurt syýahatlaryna 196,5 milliard dollar sarp edip, ABŞ-dan (150 milliard dollar) geçdi diýip, Interfax...