Ýaponiýa awgustda Merkezi Aziýa ýurtlary bilen sammit geçirer

  • 20.04.2024 18:11
  • 3371
Ýaponiýa awgustda Merkezi Aziýa ýurtlary bilen sammit geçirer

Ýaponiýa şu ýylyň awgust aýynda Merkezi Aziýa ýurtlary bilen geçiriljek sammite taýýarlyk görüp başlady. Bu barada Kyodo agentligine salgylanyp, TASS habar berýär.

Türkmenistanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Özbegistanyň, Täjigistanyň we Ýaponiýanyň gatnaşmagyndaky sammit, ähtimal, Gazagystanda geçiriler. Takyk meýilnama gijräk tassyklanar. Ýaponiýadan premýer-ministr Fumio Kisida gatnaşar.
Taraplar ykdysady hyzmatdaşlyk meselelerini ara alyp maslahatlaşmagy meýilleşdirýärler. 2024-nji ýylda Ýaponiýa bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasyndaky diplomatiki edaralaryň ýolbaşçylarynyň derejesinde geçirilen dialogyň 20 ýyllygy bellenilýär. Sammitiň sebitleriň arasyndaky gatnaşyklary ösdürmekde täze ädim bolmagyna garaşylýar.
Ýatlap geçsek, 2024-nji ýylyň ýanwar aýynda Türkmenistan bilen Ýaponiýa karbonsyzlaşdyrmak ugrunda hyzmatdaşlygy öz içine alýan özara düşünişmek hakyndaky Ähtnama gol çekdi.


düýn 18:21
4569

Daşoguz we Balkan welaýatlarynda galla oragyna girişildi

14-nji iýunda Daşoguz we Balkan welaýatlarynyň ekerançylary galla oragyna girişdiler. Şu ýyl türkmen gallaçylarynyň öňünde güýzlük bugdaý üçin bölünip berlen jemi 690 müň gektar meýdandan 1 million 400 müň tonna...

düýn 17:21
8869

Mejlis Türkmenistanyň Raýat kodeksiniň täze beýanynyň taslamasyny işläp taýýarlaýar

14-nji iýunda geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa ýurdumyzyň kanunçylyk binýadyny pugtalandyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada maglumat berdi. D.Gulmanowa “Magtymguly Pyragynyň...

düýn 17:17
9165

Serdar Berdimuhamedow «Türkmenstandartlary» gullugynyň işini yzygiderli kämilleşdirmegiň möhümdigini nygtady

Anna güni geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda wise-premýer H.Geldimyradow standartlaşdyrmak we metrologiýa ulgamyndaky işleri döwrüň talabyna laýyk getirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi....

düýn 16:42
3620

Türkmenistan karbamidli formaldegid konsentratyny satyn alar

Prezident Serdar Berdimuhamedow anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň karbamid öndürýän zawodlarynyň önümçiligi üçin zerur bolan karbamidli formaldegid konsentratyny satyn almak...