Serdar Berdimuhamedow Maldarçylyk we guşçulyk senagaty döwlet birleşiginiň başlygynyň orunbasarlaryny wezipä belledi

  • 16.04.2024 07:34
  • 19578
Serdar Berdimuhamedow Maldarçylyk we guşçulyk senagaty döwlet birleşiginiň başlygynyň orunbasarlaryny wezipä belledi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Maldarçylyk we guşçulyk senagaty döwlet birleşiginiň başlygynyň orunbasarlaryny wezipä belledi. Degişli Kararlara döwlet Baştutany 15-nji aprelde gol çekdi.

Resminama laýyklykda,  Kakageldi Rejepbaýewiç Haýtekow we Yslam Işanberdiýewiç Nursahatow Maldarçylyk we guşçulyk senagaty döwlet birleşiginiň başlygynyň orunbasarlary wezipesine bellenildi.
Muhammetberdi Şadurdyýewiç Öwezmyradow Azyk senagaty döwlet birleşiginiň başlygynyň orunbasary wezipesine bellenildi.


düýn 19:57
2066

Türkmenistan BMG-niň guramalary bilen hyzmatdaşlygyny giňeldýär

Anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde wise-premýer, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistan bilen BMG-niň Ýewropa hem-de Aziýa — Ýuwaş umman sebiti üçin Ykdysady we Durmuş komissiýalarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy...

düýn 19:44
3285

Aşgabatda çagalar sungat mekdebiniň täze binasy gurlar

Aşgabat şäherinde çagalar sungat mekdebiniň täze binasyny gurmak boýunça işler alnyp barylýar. Bu barada wise-premýer M.Mämmedowa anna güni Hökümet mejlisinde hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, bu desgany “Türkmenistanyň...

düýn 19:36
6032

Türkmenistanda lift önümçiligi ýola goýlar we olary abatlaýyş-bejeriş işleri boýunça bilelikdäki kärhana dörediler

Türkmenistanda liftleriň önümçiligini ýola goýmak, bar bolan liftlerde abatlaýyş-bejeriş işlerini amala aşyrýan bilelikdäki kärhanany döretmek boýunça işler alnyp barylýar. Bu barada wise-premýer B.Annamämmedow...

düýn 19:22
2913

Türkmenistanda statistika maglumatlaryny internet arkaly ýygnamak usuly giriziler. 1-nji iýuldan synag başlanýar

Türkmenistanda döwlet statistikasynyň hyzmatlarynda döwlet edaralarynyň statistiki hasabatlylygyny elektron kabul etmek, maglumatlary ýygnamagyň elektron usulyny, ýagny internet arkaly ýygnamak usulyny girizmek...