Türki döwletler täze WBC Amateur TURKSOY boks ýaryşyny döretdiler

  • 15.04.2024 15:30
  • 12716
Türki döwletler täze WBC Amateur TURKSOY boks ýaryşyny döretdiler

Türki ýurtlary WBC Amateur TURKSOY ady bilen täze boks ýaryşyny döretdiler. Ilkinji çempion guşaklary ugrunda 2024-nji ýylyň güýzünde Türkestanda (Gazagystan) 15-16 ýaş aralygyndaky ýetginjekleriň arasynda göreşiler diýip, ORIENT habar berýär.

Ýaryşyň döredilmegi Türkmenistanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Özbegistanyň, Türkiýäniň we Azerbaýjanyň professional boks federasiýalarynyň ýolbaşçylarynyň, şeýle-de Bütindünýä boks geňeşiniň (WBC) we TÜRKSOÝ halkara guramasynyň wekilleriniň arasyndaky duşuşygyň netijesi boldy.
TÜRKSOÝ-yň saýtynda bellenilişi ýaly, bu ýaryş döredilmezden öň, geçen ýyl 5 agram derejesinde göreşen 500 ýaş boksçynyň gatnaşmagynda WBC Amateur Kazakhstan synag ýaryşy geçirildi.
Ýaryşyň düzgüni heniz ylalaşylmaly, ýöne häzir ilkibaşda her ýurtda milli ýaryşlaryň geçiriljekdigi, ýeňijileriň dörtden bir finaldan, ýarym finaldan we finaldan ybarat final tapgyryna gatnaşjakdygy bellidir. Bije çekişigi geçiriler we ýaryşdan çykmagyň Olimpiýa sistemasyna laýyklykda iň gowulary kesgitlener.
2024-nji ýylda final 15-16 ýaş aralygyndaky ýetginjekleriň arasynda 7 agram derejesinde geçiriler.
Geljekde agram derejeleriniň sanyny 34-e çenli giňeltmek, olary iki ýaş toparyna: 13-14 ýaş we 15-16 ýaş üçin bölmek meýilleşdirilýär.
Ýaryşyň final bölegi 3 günüň dowamynda geçiriler.


düýn 14:02
9575

Gurban Berdiýew "Turan" klubuna tälimçilik eder

Gurban Berdiýew "Turan" (Towuz şäheri) azerbaýjan klubunyň baş tälimçisi bolar. Bu barada klubuň wise-prezidenti Ali Balakişiýew aýtdy diýip, Ria NOWOSTI habar berýär. «Gurban Berdiýew "Turanyň" baş tälimçisi bolar...

düýn 06:48
11370

Türkmenistanyň milli ýygyndysy dünýä çempionaty 2026-nyň saýlama tapgyryny tamamlady: netijeler

11-njy iýunda Dünýä çempionaty – 2026-nyň saýlama tapgyrynyň “E” toparçasynda çykyş edýän Türkmenistanyň hem-de Gonkongyň milli ýygyndylary jemleýji, altynjy tapgyryň çäginde duşuşdylar. Paýtagtymyzdaky “Aşgabat”...

10.06.2024 20:54
8812

Menni Pakýao 2021-nji ýyldan bäri ilkinji gezek ringe çykar

Sekiz agram derejesinde boks boýunça öňki dünýä çempiony 45 ýaşly Menni Pakýao Rizin guramasynyň çempiony Tihiro Sudzukä garşy görkezme tutluşygyny geçirer, şondan soň WBC guşagy üçin titul söweşini geçirmegi göz...

10.06.2024 15:11
20023

Türkmen pälwany Russiýadaky Fight Nights ýaryşynda ilkinji gezek çykyş eder

14-nji iýunda türkmen pälwany Şazada Ataýew garyşyk başa-baş söweş sungaty boýunça ilkinji gezek abraýly ýaryşda çykyş eder. Onuň garşydaşy Elektrostal şäherinden tejribeli söweşiji Andreý Baranowskiý bolar. Fight...