Azerbaýjanyň, Türkiýäniň we Türkmenistanyň arasyndaky hyzmatdaşlyk etmek barada ylalaşyk tassyklanyldy

  • 09.04.2024 00:31
  • 10501
Azerbaýjanyň, Türkiýäniň we Türkmenistanyň arasyndaky hyzmatdaşlyk etmek barada ylalaşyk tassyklanyldy

Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan Azerbaýjanyň, Türkiýäniň we Türkmenistanyň arasyndaky söwda we ykdysady hyzmatdaşlyk baradaky Hökümetara şertnamany tassyklaýan karara gol çekdi. Bu barada ORIENT agentligi Türkiýäniň döwlet gazeti bolan “Resmi Gazete” salgylanyp habar berýär.

Üç ýurt harytlar we hyzmatlar, energetika, oba hojalygy, azyk önümçiligi we maldarçylyk, gurluşyk pudagy, maşyn önümçiligi, enjamlar we materiallar, maşyngurluşygy we awtoulag senagaty, himiýa senagaty, dokma pudagy, senagat, ulag we logistika, maliýe pudagy we maýa goýumlary ýaly dürli ugurlarda uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy ösdürmek barada ylalaşdylar.
Mundan başga-da, şertnamada lukmançylyk hyzmatlary we tehnologiýalary, derman senagaty, syýahatçylyk, kiçi we orta kärhanalar, kompýuterleri, maglumat we aragatnaşyk tehnologiýalaryny, kosmos pudagy we howa giňişligi, poçta hyzmatlary boýunça uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy ösdürmegi göz öňünde tutulýar.
Bu ylalaşyk 2022-nji ýylyň dekabrynda, Türkmenbaşy şäherinde Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň döwlet Baştutanlarynyň - Serdar Berdimuhamedowyň, Ilham Alyýewiň we Rejep Taýyp Ärdoganyň arasynda bolan ilkinji sammitinde gol çekilipdi.
Sammit ykdysady ugurda üçtaraplaýyn hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de ösdürilmegine gönükdirildi. Gepleşikleriň netijesinde Aşgabat, Baku we Ankara hyzmatdaşlyk barada üç taraplaýyn resminama hem gol çekdi.


düýn 18:54
16228

HHR-iň Başlygynyň maşgalasy Pen Liýuan Ogulgerek Berdimuhamedowa sowgady üçin hoşallyk bildirdi

Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygynyň maşgalasy Pen Liýuan Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň maşgalasy hanym Ogulgerek Berdimuhamedowanyň adyna hat ugratdy. Pen Liýuan hatynda Ogulgerek Berdimuhamedowanyň...

düýn 17:49
8542

Eýranyň raýatlary üçin Aşgabatda we Maryda saýlaw uçastoklary hereket eder

Türkmenistanda ýaşaýan Eýranyň raýatlary 28-nji iýunda geçiriljek nobatdan daşary prezident saýlawlarynda ses berip bilerler. Bu barada Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky diplomatik wekilhanasynda aýdylýar...

düýn 11:50
9987

Serdar Berdimuhamedow Karl III-ni resmi ýaş toýy mynasybetli gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Onuň Alyjenaby, Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Patyşasy Karl III-ä resmi ýaş toýy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny hem-de iň gowy arzuwlaryny...

düýn 11:46
4963

Serdar Berdimuhamedow Günorta Afrika Respublikasynyň Prezidentini gaýtadan saýlanmagy bilen gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow jenap Siril Ramafosa Günorta Afrika Respublikasynyň Prezidenti wezipesine gaýtadan saýlanylmagy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi. Döwlet Baştutany mümkinçilikden...