Ahal welaýatynyň prokuratura düzümlerinde wezipe üýtgeşmeleri geçirildi

  • 04.04.2024 06:07
  • 45199
Ahal welaýatynyň prokuratura düzümlerinde wezipe üýtgeşmeleri geçirildi

3-nji aprelde Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň prokuratura düzümlerinde wezipe üýtgeşmelerini geçirmek hakynda Permana gol çekdi.

Resminama laýyklykda:

  • 1-nji derejeli ýurist Şadurdy Hangeldiýewiç Täşliýew Ahal welaýatynyň prokurory wezipesine bellenildi;
  • 1-nji derejeli ýurist Orazmyrat Annamyradowiç Gurbanow Düzediş edaralarynda kanunlaryň berjaý edilişine gözegçilik boýunça Ahal prokurory wezipesine bellenildi;
  • gulluk borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmändigi üçin, ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Merdan Mahmudowiç Pirbabaýew Ahal welaýatynyň prokurory wezipesinden boşadyldy;
  • ygtyýarlyk möhletiniň tamamlanmagy sebäpli, ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Mekan Işangulyýewiç Ulugberdiýew Düzediş edaralarynda kanunlaryň berjaý edilişine gözegçilik boýunça Ahal prokurory wezipesinden boşadyldy.

düýn 18:19
5167

Türkmenistanyň DIM-i we BMG-Habitat şäher gurluşygy ulgamynda hyzmatdaşlygy maslahatlaşdy

16-njy aprelde Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary M.Bäşimowa bilen BMG-niň Ilatly nokatlar boýunça maksatnamasynyň Ýerine ýetiriji direktorynyň wezipesini ýerine ýetiriji M.Mlynaryň ýolbaşçylygyndaky...

düýn 14:16
27226

Mary – Aşgabat awtomobil ýolunyň ugrunda kottejler toplumy açyldy

17-nji aprelde Mary şäheriniň Mary – Aşgabat awtomobil ýolunyň ugrunda gurulýan kottejler toplumynyň I tapgyrynyň açylyş dabarasy boldy. Şu gün ähli amatlyklar bilen üpjün edilen 2 gatly kottej görnüşli ýaşaýyş...

düýn 13:50
19379

Aşgabat – Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen – Mary bölegi halkara güwanamalaryny aldy

Şu gün, 17-nji aprelde Prezident Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda açylan Aşgabat – Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen – Mary bölegine bäş sany halkara güwanama gowşuryldy. Şularyň hatarynda: ...

düýn 13:42
22813

Serdar Berdimuhamedow ýokary tizlikli Tejen – Mary awtomobil ýoluny açdy

Şu gün, 17-nji aprelde Prezident Serdar Berdimuhamedow Aşgabat – Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen – Mary böleginiň açylyş dabarasyna gatnaşdy.  Uzynlygy 600 kilometr bolan Aşgabat – Türkmenabat...