Raşid Meredow Migrasiýa boýunça halkara guramasynyň Merkezi Aziýa boýunça wekili bilen duşuşdy

  • 03.04.2024 14:33
  • 9217
Raşid Meredow Migrasiýa boýunça halkara guramasynyň Merkezi Aziýa boýunça wekili bilen duşuşdy

2-nji aprelde Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow Migrasiýa boýunça halkara guramasynyň Merkezi Aziýa boýunça sebitleýin utgaşdyryjysy Zeýnal Gajiýew bilen duşuşdy. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugy habar berdi.

Duşuşygyň barşynda taraplar “Türkmenistanyň Hökümetiniň Migrasiýa boýunça halkara guramasynyň Türkmenistandaky wekilhanasy bilen bilelikde 2023-nji ýylda durmuşa geçirilmegi meýilleşdirilýän taslamalaryň Meýilnamasynyň” üstünlikli durmuşa geçirilendigini kanagatlanma bilen nygtadylar.
2024-nji ýyldaky çäreleriň Meýilnamasyny ara alyp maslahatlaşmagyň çäginde Türkmenistanyň Hökümetiniň we MHG-niň bilelikdäki taslamalaryny ýakyn geljekde durmuşa geçirmegiň meselelerine garaldy.
Mundan başga-da, gepleşikleriň barşynda 2019-2024-nji ýyllar üçin Hereketleriň Milli meýilnamasyna laýyklykda ýurtda raýatlygy bolmadyk adamlary aradan aýyrmak boýunça ulgamlaýyn işleriň alnyp barylýandygy dogrusynda durlup geçildi.
Raýatlygy bolmadyk adamlaryň sanyny azaltmak we onuň öňüni almak ugrunda Türkmenistanda alnyp barylýan işleriň ähmiýetini bellemek bilen, Türkmenistanyň bosgunlar, raýatlygy bolmadyk adamlar we migrantlar bilen baglanyşykly meseleleri milli we halkara derejesinde çözmek baradaky borçnamalaryna wepalydygy mälim edildi.
Mundan başga-da, hyzmatdaşlygyň hukuk binýadyny işjeňleşdirmek meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.


düýn 18:12
2839

Merkezi Aziýanyň we Pars aýlagynyň diplomatlary 15-nji aprelde Daşkentde ýygnanarlar

Merkezi Aziýanyň we Pars aýlagynyň daşary işler ministrleri 15-nji aprelde Daşkentde ýygnanarlar. Bu barada Özbegistanyň daşary syýasat edarasynda habar berildi. “15-nji aprelde Daşkentde “Merkezi Aziýa – Aýlagdaky...

düýn 14:52
6083

Aşgabatda DÝHG-niň demir ýol ulaglary edaralarynyň ýolbaşçylarynyň maslahatynyň mejlisi geçiriler

Şu ýylyň 15 — 19-njy apreli aralygynda Aşgabatda Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň agza döwletleriniň demir ýol ulaglary edaralarynyň ýolbaşçylarynyň we jogapkär wekilleriniň maslahatynyň 38-nji mejlisi...

düýn 14:37
4020

Türkmenistan ekologiýa ulgamynda birnäçe täze başlangyçlary işläp düzdi

12-nji aprelde geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda wise-premýer, daşary işler ministri Raşid Meredow Türkmenistanyň daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen ekologiýa ulgamyndaky gatnaşyklaryny ösdürmek üçin amala aşyrylýan...

düýn 09:31
2544

Türkmenistan maý aýynda Buharestde geçiriljek TIBCO — 2024 halkara sergisine gatnaşar

Türkmenistan 16 — 19-njy maý aralygynda Rumyniýanyň Buharest şäherinde geçiriljek “TIBCO — 2024” halkara sergisine gatnaşar. Bu barada wise-premýer B.Atdaýew 12-nji aprelde Hökümet mejlisiniň barşynda habar berdi...