Barselonada 144 ýyldan soň Sagrada Familiýa ybadathanasynyň gurluşygy tamamlanar

  • 27.03.2024 22:47
  • 13560
Barselonada 144 ýyldan soň Sagrada Familiýa ybadathanasynyň gurluşygy tamamlanar

Barselonada meşhur Keramatly Maşgala (Sagrada Familiýa) ybadathanasynyň gurluşygy gurluşyk başlanandan 144 ýyl soň, 2026-njy ýylda tamamlanar. Bu barada gurluşygy alyp barýan guramanyň prezidenti Estewe Kempsyň beren beýanatyna salgylanýan The Guardian habar berdi.

172,5 metr beýiklikdäki merkezi diň ýakyn ýyllarda gurlar. Kempsyň sözlerine görä, baş ybadathananyň gurluşygyny tamamlamak üçin ähli zerur serişdeler we materiallar bar.
Binanyň özi 2026-njy ýylda gurlup gutarylar, ýöne heýkeller we basgançaklar ýaly bezeg elementleriniň üstünde işlemek has uzaga çeker. Ähli işleri 2034-nji ýylda gutarnykly tamamlamak meýilleşdirilýär.
Sagrada Familiýanyň gurluşygy 1882-nji ýylda oba hojalyk maksady bilen ulanylýan ýerde başlandy. Ybadathana Kataloniýanyň meşhur binagäri Antonio Gaudi tarapyndan taslamalaşdyryldy.
Uly göwrümli taslama-pikir awtor aýatda dirikä durmuşa geçirilmedi, ýöne Barselonanyň ýaşaýjylary ybadathananyň üstünde işlemegi dowam etdirdiler. Gurluşyk üçin serişde haýyr-sahawatyň hasabyna ýygnaldy we soňky onýyllyklarda bolsa ybadathananyň gurluşygy syýahatçylykdan gelýän puluň hasabyna dowam etdirildi.


11.04.2024 18:54
17442

Daşary ýurda syýahata gitmek üçin näme gerek? Syýahatçylyk ätiýaçlandyryşy...

Bolan waka... Ýakynda türkmen maşgalasy Tailanda syýahata gidýär. Syýahatda olaryň çagasy garaşylmadyk ýagdaýda zäherlenip keselleýär we hassahana ýerleşmeli bolýar. Birnäçe gün bejergi alanyndan soň, çagajygyň...

11.04.2024 15:04
17243

Saud Arabystanynda dünýäde iň uly howa menzili gurlar

Saud Arabystanynda ýene bir ägirt uly taslama durmuşa geçirilip başlandy. Overclockers.ru-nyň ýazmagyna görä: ýurtda patyşa Salman adyndaky täze halkara howa menzili gurlar we ol ýolagçy sany boýunça dünýäde iň...

09.04.2024 14:24
4875

Tailand jahankeşdeler üçin “Aziýa Şengenini” döretmegi teklip etdi

Tailandyň premýer-ministri Srettha Thawisin Günorta-Gündogar Aziýanyň ýurtlary bilen bilelikde wiza meýilnamasyny döretmek başlangyjy bilen çykyş etdi. Bloomberg-iň habar bermegine görä, Ýewropadaky Şengen zolagyna...

09.04.2024 06:07
14149

Stambulda 13 ýyl dikeldiş işlerinden soň, 500 ýyllyk ýaşy bolan hammam açylar

Stambulda 13 ýyllyk dikeldiş işlerinden soň, XVI asyrda korsar Haýreddin Barbarossanyň buýrugy bilen gurlan Zeyrek Çiniliniň hammamy 2024-nji ýylyň 3-nji maýynda açylar. Hammam 37 täsin nagyşly 10 müň plitkadan...