Türkmenistanyň Bilim ministrligi daşary ýurtlarda berlen diplomlary ykrar etmek barada bildiriş çap etdi

  • 27.03.2024 12:48
  • 22112
Türkmenistanyň Bilim ministrligi daşary ýurtlarda berlen diplomlary ykrar etmek barada bildiriş çap etdi

Türkmenistanyň Bilim ministrligi ýurdumyzyň köp sanly raýatlarynyň ýüz tutmalaryny nazarda tutup, beýanat bilen çykyş etdi.

"Türkmenistanyň Bilim ministrligi «Daşary ýurt döwletlerinde berlen ýokary we orta hünär bilimi hakyndaky resminamalary Türkmenistanda ykrar etmegiň Tertibini tassyklamak hakynda» Türkmenistanyň Prezidentiniň 2019-njy ýylyň 16-njy martynda çykaran 1176-njy Karary bilen tassyklanan, Daşary ýurt döwletlerinde berlen ýokary we orta hünär bilimi hakyndaky resminamalary Türkmenistanda ykrar etmegiň Tertibine hem-de Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan 2019-njy ýylyň 13-nji aprelinde 1212 san bilen döwlet belligine alnan, «Daşary ýurt döwletlerinde berlen ýokary we orta hünär bilimi hakyndaky resminamalary Türkmenistanda ykrar etmegiň Tertibini ulanmak boýunça Gözükdirijini tassyklamak hakynda» Türkmenistanyň Bilim ministriniň 2019-njy ýylyň 29-njy martynda çykaran 80-nji buýrugy bilen tassyklanan, Daşary ýurt döwletlerinde berlen ýokary we orta hünär bilimi hakyndaky resminamalary Türkmenistanda ykrar etmegiň Tertibini ulanmak boýunça Gözükdirijä degişli üýtgetmeleriň we goşmaçalaryň girizilmändigini maglumat hökmünde habar berýär" - diýlip beýanatda aýdylýar.


16.04.2024 21:42
9741

Türkmen döwlet maliýe instituty sanly ykdysadyýet we ykdysady nazaryýet boýunça olimpiadalaryň netijelerini jemledi

Türkmen döwlet maliýe instituty sanly ykdysadyýet we ykdysady nazaryýet boýunça internet-olimpiadalaryň netijelerini yglan etdi. Bäsleşik ýokary okuw mekdep tarapyndan ýurdumyzyň ugurdaş orta hünär okuw mekdepleriniň...

15.04.2024 15:53
14809

HYY we ÖU-nyň talyplary Rumyniýadaky matematika olimpiadasynda altyn, kümüş we bürünç medallary gazandylar

Halkara Ynsanperwer Ylymlary we Ösüş Uniwersitetiniň talyplary (HYY we ÖU) 9-njy aprelden 14-nji aprel aralygynda Rumyniýanyň Ýassy şäherinde geçirilen matematika boýunça SEEMOUS 18-nji talyplar olimpiadasynda...

12.04.2024 14:39
7413

Türkmenistanda ýokary synp okuwçylaryň arasynda ders bäsleşikleriň I tapgyrynyň netijeleri yglan edildi

Türkmenistanda ýurduň umumy bilim berýän orta mekdepleriniň 11-nji synp okuwçylarynyň arasynda ders bäsleşikleriň I tapgyrynyň netijeleri yglan edildi. Ders bäsleşigi Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň...

11.04.2024 13:36
3148

Türkmenistanda ýaşlaryň arasynda ylmy işler boýunça bäsleşik badalga aldy

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi tarapyndan Türkmenistanyň Prezidentiniň “Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça bäsleşik...