2024-nji ýylda Türki dünýäsiniň medeni paýtagtyna bagyşlanan çäreler badalga alýar

  • 26.03.2024 13:08
  • 7370
2024-nji ýylda Türki dünýäsiniň medeni paýtagtyna bagyşlanan çäreler badalga alýar

Türkmenistanda Änew şäheriniň 2024-nji ýylda “Türki dünýäsiniň medeni paýtagty” diýlip yglan edilmegi mynasybetli çäreler badalga aldy.

26-njy martda Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Nowruz ýaýlasynda çäreleriň açylyş dabarasy geçiriler. Dabaranyň çäklerinde konsert, sergi we beýleki çäreler geçiriler. Çärelere türki döwletleriň wekilleriniň, şeýle hem halkara guramalarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagyna garaşylýar.
28-nji martda "Türkmen topragy - gadymy medeniýetleriň merkezi" atly mediaforum geçiriler. Ol diňe bir Änew şäherine däl, eýsem, Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna hem bagyşlanýar. Çärä TÜRKSOÝ döwletlerinden žurnalistler we Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň hyzmatdaşlary gatnaşar. Forum 4 bölümçede geçiriler - "Türki medeniýetiniň bitewiligi we onuň HBS-däki orny", "Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy", "Sanly media we täzelikler" we "Filmler, animasiýalar we kinofestiwallary".
Myhmanlar üçin Aşgabadyň we Arkadag şäherleriniň taryhy we medeni ýerlerine syýahat guralar.
27-28-nji martda "Türkmenistanda syýahatçylygy ösdürmegiň esasy ugurlary we mümkinçilikleri" atly halkara maslahat geçiriler. Maslahata halkara guramalarynyň ýolbaşçylary we dürli ýurtlaryň syýahatçylyk operatorlary çagyryldy.
Maslahatyň çäklerinde hünärmenleriň duşuşyklaryny, ylmy-amaly forumy geçirmek, şeýle hem hyzmatdaşlyk hakynda resminamalara gol çekmek meýilleşdirilýär. 
29-njy martda Arkadag şäherinde Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň döredilmeginiň üç ýyllygy mynasybetli giň gerimli çäreler geçiriler.


şu gün 07:39
1178

14-19-nji iýunda Aşgabadyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi

Türkmenistanyň Beýik S.Türkmenbaşy adyndaky baş akademiki drama teatry: 15.06.2024 «Mejbury tebip bolan» 19:00; 16.06.2024 «Gelin gelýär...» 19:00; 17.06.2024 «Gülki agşamy» 19:00; 18.06.2024 «Gülki agşamy» 19:00...

düýn 16:08
6393

Aşgabadyň kinoteatrlarynda 13 – 16-njy iýunda görkeziljek filmler we multfilmler

Şu hepde Türkmenistanyň kinoteatrlarynda dürli ýaşdaky tomaşaçylar üçin filmleriň giň toplumy, şol sanda birnäçe premýeralar hödürlenýär. Täzelikleriň arasynda baş keşbi Jennifer Lopeziň ýerine ýetirmeginde ylmy...

düýn 15:34
4136

Aşgabadyň we Arkadag şäheriniň Döwlet sirklerinde şüweleňler geçiriler

Türkmenistanyň Döwlet sirki 16-njy iýunda sagat 18:00-da sirk oýunlaryny görmäge çagyrýar. Çykyşlaryň dowamynda sahnada Türkmenistanyň Döwlet sirkiniň artistleriniň dünýä belli “Galkynyş” milli at üstündäki oýunlar...

düýn 01:47
32547

Ogulgerek Berdimuhamedowa Koreýa Respublikasynyň Prezidentiniň maşgalasyna ýüpekden dokalan haly sowgat berdi

Koreýa Respublikasynyň Prezidentiniň saparynyň ikinji gününiň çäklerinde türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowyň maşgalasy Ogulgerek Berdimuhamedowa dostlukly ýurduň baştutanynyň maşgalasy Kim...