Toyota şu ýylyň ahyrynda täze ykjam Land Cruiser FJ wnedorožnigini hödürlär

  • 26.03.2024 12:40
  • 12231
Toyota şu ýylyň ahyrynda täze ykjam Land Cruiser FJ wnedorožnigini hödürlär

Toyota 2024-nji ýylyň ahyrynda ykjam göwrümli Land Cruiser FJ wnedorožnigi  bilen tanyşdyrar. Modeliň ady geçen güýzde hasaba alyndy, ýöne şol wagt ramanyň ýa-da saklaýjy kuzowyň boljagy-bolmajagy näbellidi.

Land Cruiser FJ-niň gibrid ýa-da doly elektrikli modifikasiýany aljakdygy öňem çak edilýärdi. Şeýle-de bolsa, täze maglumatlara görä, ulag diňe içinden ýandyrylýan hereketlendirijisi bilen elýeterli bolar. Haýsy hereketlendiriji hakda gürrüň gidýändigi entek belli däl. Carscoops-yň wersiýasy boýunça, bu Land Cruiser Prado-da eýýäm ulanylýan 2,7 litrlik 2TR-FE tebigy islegli “dörtlük” bolup biler.
Geljekde Toyota elektrikli Land Cruiser krossowerini çykaryp biler. Land Cruiser Se atly konseptual wersiýasy geçen güýzde tanyşdyryldy.
Köne Land Cruiser modelleri hem elektrik energiýasyna geçer, ýöne kompaniýa entek olaryň formaty barada belli karara gelmedi. Megerem, doly täze platforma döretmek zerur bolup biler.


şu gün 16:00
2137

Toyota Grand Highlander-iň we Lexus TX -iň satuwyny togtatdy we 145 müň awtoulagy yzyna çagyrdy

Toyota 20-nji iýundan başlap ABŞ-da özüniň üç hatarly täze Toyota Grand Highlander we Lexus TX kysymly awtoulaglarynyň satuwyny wagtlaýyn togtadýandygyny mälim etdi diýip, Motor1 habar berýär. Munuň sebäbi howpsuzlyk...

şu gün 13:01
4275

Toyota we Volkswagen Hytaýda awtoulaglary uly arzanladyş bilen satýarlar

Toyota we Volkswagen öndürijileri Hytaýda islegiň pesligi sebäpli köp modelleriň bahalaryny arzanlatdylar.  Mysal üçin, Toyota Corolla arzanladyşdan öň, takmynan, 16 000 dollara durýardy, häzir dilerler ony 11 000...

23.06.2024 15:18
10542

Hytaýda Toyota Camry-nyň satuwy bir ýylda 56% pese gaçdy

Hytaýda täze Toyota Camry 4,5 müň dollar arzanladyş bilen satylýar. Ýurtda şeýle arzanladyş ýerli bazarda modele bolan islegiň ep-esli pese gaçmagy bilen baglanyşyklydyr diýip, IXBT ýazýar. 2024-nji ýylyň maý aýyndaky...

20.06.2024 14:40
10408

Akio Toýoda dawaly ýagdaýa garamazdan, Toyota-nyň ýolbaşçysy wezipesine gaýtadan saýlandy

Toyota-ny esaslandyryjy Kiitiro Toýodanyň agtygy Akio Toýoda kompaniýanyň direktorlar geňeşiniň başlygy wezipesine gaýtadan saýlandy. IXBT-iň habar bermegine görä, karar paýdarlaryň ýygnagynda kabul edilip, Toýoda...