Türkmenistanda «CyberQuest» hakatonyň ýeňijileri yglan edildi

  • 25.03.2024 14:29
  • 6574
Türkmenistanda «CyberQuest» hakatonyň ýeňijileri yglan edildi

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynda «CyberQuest» intellektual IT-bäsleşiginiň netijeleri jemlendi. Bäsleşik ýokary okuw mekdebi tarapyndan 18-19-njy martda ýurduň ýokary we orta hünär okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda geçirildi.

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Metbugat gullugynyň habar bermegine görä, bäsleşigiň ýokary – Gran-pri baýragyna Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň institutynyň talyplar topary mynasyp boldy.
Birinji orunlaryň ikisi Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň hem-de Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyplaryna berildi.
Ikinji orunlary Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň hem-de Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplary eýelediler.
Goranmak ministrliginiň Harby institutynyň, Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Aşgabat energetika orta hünär okuw mekdebiniň hem-de Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň talyplary üçünji orunlaryň eýeleri boldular.
Talyplaryň arasynda geçirilen toparlaýyn IT-bäsleşigi oňa gatnaşyjylaryň sanly tehnologiýalar ulgamynda bilim derejelerine we ukyp-başarnyklaryna baha bermäge, bu ugurda ösen pikirlenişi bolan hem-de häzirki zamanyň sanly dünýäsinde erkin ugur almaga ukyply has zehinli ýaşlary ýüze çykarmaga mümkinçilik berdi.
«CyberQuest» talyplar üçin öz mümkinçiliklerini açmaga, toparda işlemek başarnyklaryny görkezmäge hem-de IT ulgamynda öňde goýlan wezipelere hötde gelmäge ukyplaryny görkezmäge mümkinçilik berdi.


düýn 15:02
4588

BMGÖM bilen Türkmenistanyň Bilim ministrligi özara düşünişmek hakyndaky Ähtnama gol çekdiler

20-nji iýunda Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasy (BMGÖM) bilen Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň arasynda ýurdumyzyň bilim ulgamyny güýçlendirmek we durnukly ösüş tejribesini ösdürmek üçin hyzmatdaşlygy...

22.06.2024 17:37
2115

Aşgabatda Mekdep okuwçylaryň arasynda Mental arifmetika boýunça bäsleşik geçiriler

24-25-nji iýunda Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde Mekdep okuwçylaryň arasynda Mental arifmetika boýunça bäsleşik geçiriler. Bäsleşigiň guramaçysy bolup Türkmenistanyň  Bilim ministrligi çykyş...

11.06.2024 12:10
7475

ÝHHG talyp hakly magistr maksatnamasyna ýazylyşygy yglan etdi

Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy gaýtadan dikeldilýän energetika boýunça talyp hakly magistr maksatnamasyna ikinji ýazylyşygy yglan etdi. Maksatnama Merkezi Aziýadan, Owganystandan we Mongoliýadan...

07.06.2024 22:55
11991

Hytaýda we Rumyniýada okamak isleýänleriň resminamalaryny kabul etmegiň möhleti uzaldyldy

Türkmenistanyň Bilim ministrligi 2024-2025-nji okuw ýyly üçin Rumyniýanyň ýokary okuw mekdeplerine ýokary hünär bilimi (bakalawr we magistr) maksatnamalary boýunça we Hytaý Halk Respublikasynyň ýokary okuw mekdeplerine...