Finlýandiýa yzygider ýedinji ýyl dünýäniň iň bagtly ýurdy boldy

  • 21.03.2024 06:15
  • 10117
Finlýandiýa yzygider ýedinji ýyl dünýäniň iň bagtly ýurdy boldy

Finlýandiýa yzygider ýedinji ýyl dünýäde iň bagtly ýurt diýlip ykrar edildi. Bu barada BMG-niň hünärmenleri tarapyndan taýýarlanan Bütindünýä bagt dokladyna salgylanyp, TASS habar berýär.

Reýtingde Demirgazyk Ýewropanyň ýurtlary ýene iň ýokary orunlary eýelediler: ikinji orunda – Daniýa, üçünji – Islandiýa, dördünji – Şwesiýa. Sanawda soňky orny (143-nji orun) Owganystan eýeledi.
Bütindünýä bagt doklady BMG-niň Baş Assambleýasynyň başlangyjy bilen 2012-nji ýyldan bäri çap edilýär. Reýting düzülende gözlegçiler ilatyň jan başyna düşýän JIÖ, sosial goldaw derejesi, ömür dowamlylygy, raýat azatlyklarynyň berjaý edilişi, iş kepilligi, korrupsiýa derejesi we ş.m. ýaly görkezijileri göz öňünde tutýarlar. Esas hökmünde üçýyllyk döwürde toplanan ortaça görkezijiler alynýar.
Reýtingiň neşir edilmegi 20-nji martda bellenilýän Halkara bagt gününe gabat getirildi.


17.05.2024 10:32
4422

Finlýandiýada dünýäniň iň uly ýel generatorlarynyň parklarynyň biri açyldy

Finlýandiýanyň Fortum we Helen kompaniýalary iň uly ýel generatorlarynyň parklarynyň biriniň gurluşygyny tamamladylar. Bu barada TASS habar berýär. Finlýandiýanyň günbatarynda ýerleşýän bu park 56 sany ýel turbinasyndan...

05.03.2024 22:53
8754

Türkmenistanyň ilçisi Finlýandiýanyň Prezidentiniň kasam kabul etmek dabarasyna gatnaşdy

Türkmenistanyň Finlýandiýa Respublikasyndaky ilçisi Ý.Serýaýew (oturýan ýeri London ş.) Finlýandiýanyň täze saýlanan prezidenti Aleksander Stubbyň inaugurasiýasyna gatnaşdy. Dabara 1-nji martda geçirildi diýip...

27.02.2024 19:37
7176

Nokia arassa nol zyňyndylara ýetmek maksadyny 10 ýyl çaltlaşdyrar

Finlýandiýanyň telekommunikasion enjamlary öndürijisi Nokia Corp. 2040-njy ýyla çenli bug gazlarynyň zyňyndylarynyň arassa nol görkezijisini (net zero) gazanmagy meýilleşdirýär. Bu barada MarketWatch-a salgylanyp...

15.02.2024 07:53
8121

Serdar Berdimuhamedow Aleksandr Stubby Prezident saýlawlarynda ýeňiş gazanmagy bilen gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow jenap Aleksandr Stubba Finlýandiýa Respublikasynyň Prezident saýlawlarynda ýeňiş gazanmagy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny iberdi. Döwlet Baştutany şu mümkinçilikden peýdalanyp...