Finlýandiýada dünýäniň iň uly ýel generatorlarynyň parklarynyň biri açyldy

  • 17.05.2024 10:32
  • 4441
Finlýandiýada dünýäniň iň uly ýel generatorlarynyň parklarynyň biri açyldy

Finlýandiýanyň Fortum we Helen kompaniýalary iň uly ýel generatorlarynyň parklarynyň biriniň gurluşygyny tamamladylar. Bu barada TASS habar berýär.

Finlýandiýanyň günbatarynda ýerleşýän bu park 56 sany ýel turbinasyndan ybarat bolup, ýylda 1 TWt/s-den gowrak energiýa öndürmäge ukyplydyr. Bu ýurtdaky ýel energiýasynyň umumy önümçiliginiň 5%-ini emele getirýär.
Fortum ýel elektrik stansiýasynyň paýnamalarynyň 60%-ine, Helen 40%-ine eýeçilik edýär. Soňkusy elektrik stansiýasynyň hyzmat ediş möhletiniň dowamynda öndürilýän energiýanyň, takmynan, 50%-ini satyn almak isleýär.
Ýel elektrik stansiýasynyň gurluşygy 2022-nji ýylda başlady we bellenilen möhletde tamamlandy. Uly ýel turbinalaryny daşamak uly göwrümli ýüklere ýöriteleşdirilen Kaskinen portunyň üsti bilen amala aşyryldy. Uly ýel turbinalaryny gurnalýan ýere daşamak üçin 728 gatnaw gerek boldy.
Ýel elektrik stansiýasy Nýarpiýo we Kristiinankaupunki sebitleriniň ykdysadyýetine uly täsir eder. Ýer kärendesinden we emläk salgydyndan gelýän girdejiler ýylda millionlarça ýewro bolar.


19.06.2024 11:30
9523

Hytaýda kuwwaty 18 MWt bolan 260 metrlik ýel turbinasy peýda boldy

Hytaý 18 MWt kuwwaty bolan dünýäniň iň güýçli deňiz ýel turbinasyny gurmagy tamamlady. Dongfang Electric Corporation kompaniýasy tarapyndan işlenip düzülen täze gurnama ýylda 72 GWt arassa energiýa öndürmäge ukyply...

12.06.2024 11:52
10964

“Çalyk Holdingiň” Hazaryň kenarynda gurýan elektrik stansiýasy türkmen elektrik energiýasyny Türkiýä iberip biler

Bu barada türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow 11-nji iýunda “Çalyk Holding” kompaniýalar toparynyň dolandyryjylar geňeşiniň başlygy Ahmet Çalyk bilen duşuşygynda belledi. Duşuşygyň dowamynda...

06.06.2024 10:08
13726

Serdar Berdimuhamedowyň Balkan — Daşoguz ýokary woltly elektrik geçirijisiniň we täze elektrik beketleriniň açylyş dabarasyndaky çykyşy

(Daşoguz şäheri, 2024-nji ýylyň 5-nji iýuny) Eziz watandaşlar! Hormatly dabara gatnaşyjylar! Şu gün biz Daşoguz welaýatynda ýurdumyzda hereket edýän bitewi energiýa ulgamyny halkalaýyn birleşdirmek maksady bilen...

05.06.2024 16:11
19446

Serdar Berdimuhamedow Daşoguzda täze elektroenergetika desgalaryny işe girizdi

Şu gün, 5-nji iýunda Prezident Serdar Berdimuhamedow Daşoguz welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, bu ýerde ýurdumyzda bir bitewi halkalaýyn energoulgamyny döretmegiň taslamasynyň çäginde «Balkan–Daşoguz» ugry boýunça...