Türkmenistanyň ilçisi Finlýandiýanyň Prezidentiniň kasam kabul etmek dabarasyna gatnaşdy

  • 05.03.2024 22:53
  • 8774
Türkmenistanyň ilçisi Finlýandiýanyň Prezidentiniň kasam kabul etmek dabarasyna gatnaşdy

Türkmenistanyň Finlýandiýa Respublikasyndaky ilçisi Ý.Serýaýew (oturýan ýeri London ş.) Finlýandiýanyň täze saýlanan prezidenti Aleksander Stubbyň inaugurasiýasyna gatnaşdy. Dabara 1-nji martda geçirildi diýip, ýurdumyzyň daşary syýasat edarasy habar berdi.

Ýurduň Parlamentinde geçirilen çärede öňki prezident Sauli Niinistu we täze saýlanan döwlet baştutany Aleksander Stubb we Parlamentiň başlygy Ýussi Halla-aho çykyş etdiler.
Inaugurasiýa tamamlanandan soňra Prezident köşgünde öňki we täze prezidentler Finlýandiýada akkreditirlenen ilçiler bilen duşuşdylar. Munuň çäklerinde, Türkmenistanyň ilçisi Finlýandiýanyň prezidenti Aleksandеr Stubby Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan gutlady we iň gowy arzuwlary ýetirdi. Gutlag we arzuwlar minnetdarlyk bilen kabul edildi.
Şeýle-de Türkmenistanyň ilçisi Finlýandiýa Respublikasynyň daşary işler ministri Elina Waltoneniň diplomatik korpusy üçin gurnalan ýurduň daşary we howpsuzlyk syýasaty boýunça geçirilen brifingine gatnaşdy.


şu gün 00:08
876

Serdar Berdimuhamedow ÝUNISEF-iň Türkmenistandaky hemişelik wekilini kabul etdi

17-nji iýulda Prezident Serdar Berdimuhamedow  Birleşen Milletler  Guramasynyň Çagalar gaznasynyň (ÝUNISEF) Türkmenistandaky wekilhanasynyň ýolbaşçysy hanym Jalpa Ratnany kabul etdi. Ol döwlet Baştutanymyza ynanç...

düýn 23:55
767

Gazagystanyň täze ilçisi Türkmenistanyň Prezidentine ynanç hatyny gowşurdy

17-nji iýulda Prezident Serdar Berdimuhamedow Gazagystanyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Nurlan Nogaýewden ynanç hatyny kabul etdi. Ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy...

düýn 23:39
412

Aşgabatda «Türkmenistan – BMG» Strategik maslahat beriş geňeşiniň ikinji mejlisi geçirildi

16-njy iýulda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde «Türkmenistan – BMG» Strategik maslahat beriş geňeşiniň ikinji mejlisi geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-inde habar berdiler. Mejlisiň gün tertibine...

düýn 16:30
1900

Daşkentde bilelikdäki türkmen-özbek toparynyň mejlisi geçirildi

16-njy iýulda Daşkent şäherinde Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-özbek toparynyň on sekizinji mejlisi geçirildi. Türkmen tarapyndan mejlisiň işine Türkmenistanyň Ministrler...