Dünýäniň iň hapa howaly paýtagty yglan edildi

  • 20.03.2024 13:58
  • 27382
Dünýäniň iň hapa howaly paýtagty yglan edildi

Nýu-Delini hem öz içine alýan Deli şäheriniň paýtagt etraplary dünýäniň iň hapa howaly paýtagty diýlip ykrar edildi we Hindistanyň Begusaraý şäheri bolsa iň hapalanan aglomerasiýa (şäher etekleri bolan şäher) diýlip yglan edildi.

Press Trust of India habarlar gullugynyň habar berşi ýaly, Şweýsariýanyň IQAir guramasynyň alymlary soňky bir ýylda dünýädäki howanyň hilini seljerenden soň, bu netijelere geldi.

«Deliniň PM2,5 derejesi 2022-nji ýylda her kub metr üçin 89,1 mikrogramdan 2023-nji ýylda 92,7 mikrogramma çenli ýaramazlaşdy» diýip, IQAir-de bellediler.

Agzalan bölejikleriň howpsuz derejesi kub metr üçin 60 mikrogramdyr.
Begusaraý barada aýdylanda bolsa, kub metr üçin PM2,5 konsentrasiýasy her kub metr üçin 118,9 mikrogram boldy. Aglomerasiýadaky howanyň ýagdaýy diňe soňky döwürde erbetleşdi, hatda ol 2022-nji ýyldaky sanawa girizilmändem.
Gözlegçiler Hindistanyň paýtagtynyň 2018-nji ýyldan bäri dört gezek dünýäde iň hapa paýtagt diýlip ykrar edilendigini bellediler. Tutuş ýurduň özem eýýäm birnäçe gezekiň hapalanan ýurtlaryň sanawynda boldy. Häzirki wagtda ýurt kub metr üçin 54,4 mikrogram PM2,5 derejesi bilen üçünji orunda durýar (sanawda jemi 134 döwlet bar: anti-liderligi kub metr üçin 79,9 mikrogram görkeziji bilen Bangladeş eýeleýär, ondan soňra bolsa73,7 mikrogram bilen Pakistan gelýär), bir ýyl öň ol sekizinji bolupdy.

 


17.06.2024 18:54
18913

HHR-iň Başlygynyň maşgalasy Pen Liýuan Ogulgerek Berdimuhamedowa sowgady üçin hoşallyk bildirdi

Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygynyň maşgalasy Pen Liýuan Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň maşgalasy hanym Ogulgerek Berdimuhamedowanyň adyna hat ugratdy. Pen Liýuan hatynda Ogulgerek Berdimuhamedowanyň...

15.06.2024 16:30
2240

Türkmenistan “Hytaý — Ýewraziýa EKSPO” halkara sergisine gatnaşar

Türkmenistan şu ýylyň 26 — 30-njy iýuny aralygynda Hytaýyň Urumçi şäherinde geçiriljek “Hytaý — Ýewraziýa EKSPO” halkara sergisine gatnaşmagy meýilleşdirilýär. Bu barada wise-premýer B.Atdaýew Türkmenistanyň halkara...

29.05.2024 13:15
12238

Türkmenistan CNPC bilen “Galkynyş” gaz känini özleşdirmegiň ikinji tapgyryny durmuşa geçirmegi maslahatlaşdy

28-nji maýda Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisi A.Begliýew Hytaýyň dünýä belli “CNPC” kompaniýasynyň ýurdumyzdaky şahamçasynyň ýolbaşçysy Çen Huaýlun bilen duşuşdy. Duşuşykda gaz...

26.05.2024 11:02
7177

Türkmenistan Hytaý, Ýaponiýa, Koreýa Respublikasy bilen hyzmatdaşlygy ösdürer

25-nji maýda geçirilen Hökümet mejlisinde wise-premýer, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistanyň Aziýa-Ýuwaş umman sebitiniň ýurtlary, hususan-da, Hytaý, Ýaponiýa we Koreýa Respublikasy bilen gatnaşyklaryny...