14 000 surat. Ýabany tebigatyň iň gowy suratlaryna Britan baýragy gowşuryldy

  • 20.03.2024 12:35
  • 19646
14 000 surat. Ýabany tebigatyň iň gowy suratlaryna Britan baýragy gowşuryldy

Londonda ýabany tebigatyň suratlarynyň Britan baýragynyň (British Wildlife Photography Awards) ýeňijilerini sylaglamak dabarasy geçirildi. Şu ýyl bäsleşige Birleşen Patyşalygyň ýabany tebigatyna bagyşlanan 14 000-den gowrak surat iberildi.

Baş baýragy Raýan Stalkeriň “Umman sergezdany” suraty aldy. Bu suratda köp sanly çaňňalaklar bilen örtülen futbol topy şekillendirilipdir. Awtoryň aýtmagyna görä, ol bu topy Dorsetiň kenarynda tapýar.
“Ýaşaýyş gurşawy” kategoriýasynda Daniel Walwerde Fernandesiň “Darbaz” suraty ýeňiji boldy. Bu suratda Şerwud-Paýns tokaý seýilgähinde çypar tilki agajyň şahasyndan usullyk bilen ýöräp barýar.
“Haýwanlaryň portretleri” kategoriýasynda birinji orny Mark Wilýamsyň gijeki garasary şekillendirýän suraty eýeledi.
Bäsleşige gatnaşan işleri baýragyň saýtynda görmek bolýar.

 

 


11.06.2024 06:37
7431

Ed Şiran “wagtyny gözegçilikde  saklamak üçin” 10 ýyl bäri smartfonsyz ýaşaýar

Iňlis aýdymçysy Ed Şiran Therapuss podkastynda 2015-nji ýylda smartfondan ýüz öwürmek kararyna gelendigini gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä, ol yzygiderli habarlardan we ondan gyssagly jogap talap edýän “sms-leşmek...

27.05.2024 16:06
7205

Beýik Britaniýa 2026-njy ýyldan başlap ýollarda awtopilotyň ulanylmagyna rugsat berer

Beýik Britaniýa 2026-njy ýyldan başlap köpçülikleýin ýollarda awtopilotyň ulanylmagyna rugsat berer. Bu 2022-nji ýyldan bäri ähli zerur tassyklamalary başdan geçiren “Awtomatlaşdyrylan ulag serişdeleri hakynda...

18.05.2024 19:01
10018

Teýlor Swiftiň syýahaty Beýik Britaniýanyň ykdysadyýetine 1 milliard funt sterling getirip biler

Teýlor Swiftiň konsert syýahaty aýdym-saz taryhynda iň girdejili bolup biler. The Eras Tour-yň Beýik Britaniýanyň ykdysadyýetini 1 milliard funt sterling ýokarlandyrmagyna garaşylýar diýip, “Business Matters” Barclays...

18.05.2024 17:03
5597

81 ýaşly Pol Makkartni ilkinji britaniýaly sazanda-milliarder boldy

Meşhur sazanda, “The Beatles” toparyny esaslandyryjylaryň biri Pol Makkartni baýlygy 1 mlrd funt sterlingden geçen ilkinji britaniýaly sazanda boldy. “The Times” neşiriniň habar berşi ýaly, geçen ýyl Poluň we onuň...