Mejlisiň deputatlary Türkmenistanyň daşary söwdasynyň tertibi barada Ähtnamany taýýarlamaga gatnaşýarlar

  • 19.03.2024 17:03
  • 3592
Mejlisiň deputatlary Türkmenistanyň daşary söwdasynyň tertibi barada Ähtnamany taýýarlamaga gatnaşýarlar

Mejlisiň deputatlary Bütindünýä Söwda Guramasyna (BSG) goşulmak üçin zerur bolan Türkmenistanyň daşary söwdasynyň tertibi barada Ähtnamanyň işlenip taýýarlanmagyna gatnaşýarlar. Bu barada “Türkmenistan: Altyn asyr” habar berýär.

2023-nji ýylyň iýun aýynda Ähtnamany işläp taýýarlamak boýunça Iş topary döredildi.
BSG-e goşulmaga taýýarlygyň çäklerinde Türkmenistan Aziýanyň Ösüş bankyndan, BSG-niň öz işgärlerinden we beýleki guramalaryň işgärleri tarapyndan tehniki goldawy alýar.
Ýatlap geçsek, 2020-nji ýylda Türkmenistana BSG-de synçy statusy, 2022-nji ýylda bolsa goşulýan ýurt statusy berildi.
BSG-e goşulmak içerki reformalary geçirmäge, maýa goýumlary çekmäge, Türkmenistanyň daşary söwdada ornuny berkitmäge ýardam eder.


şu gün 19:57
4

Türkmenistan BMG-niň guramalary bilen hyzmatdaşlygyny giňeldýär

Anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde wise-premýer, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistan bilen BMG-niň Ýewropa hem-de Aziýa — Ýuwaş umman sebiti üçin Ykdysady we Durmuş komissiýalarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy...

şu gün 19:44
16

Aşgabatda çagalar sungat mekdebiniň täze binasy gurlar

Aşgabat şäherinde çagalar sungat mekdebiniň täze binasyny gurmak boýunça işler alnyp barylýar. Bu barada wise-premýer M.Mämmedowa anna güni Hökümet mejlisinde hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, bu desgany “Türkmenistanyň...

şu gün 19:36
162

Türkmenistanda lift önümçiligi ýola goýlar we olary abatlaýyş-bejeriş işleri boýunça bilelikdäki kärhana dörediler

Türkmenistanda liftleriň önümçiligini ýola goýmak, bar bolan liftlerde abatlaýyş-bejeriş işlerini amala aşyrýan bilelikdäki kärhanany döretmek boýunça işler alnyp barylýar. Bu barada wise-premýer B.Annamämmedow...

şu gün 19:22
37

Türkmenistanda statistika maglumatlaryny internet arkaly ýygnamak usuly giriziler. 1-nji iýuldan synag başlanýar

Türkmenistanda döwlet statistikasynyň hyzmatlarynda döwlet edaralarynyň statistiki hasabatlylygyny elektron kabul etmek, maglumatlary ýygnamagyň elektron usulyny, ýagny internet arkaly ýygnamak usulyny girizmek...