Türkmenistanda daşary ýurt dilleri boýunça döwlet olimpiadasynyň ýeňijileri belli boldy

  • 18.03.2024 05:54
  • 8986
Türkmenistanda daşary ýurt dilleri boýunça döwlet olimpiadasynyň ýeňijileri belli boldy

Ýakynda Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynda, eýeçilik görnüşiniň görnüşine garamazdan, bilim edaralarynyň gysga möhletli okuw merkezlerinde okaýan talyplaryň arasynda daşary ýurt dilleri boýunça döwlet olimpiadasynyň jemleýji tapgyry geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Metbugat gullugy habar berdi.

Bu tapgyra paýtagtymyzyň we welaýatlaryň okuw merkezlerinde okaýan, öňki iki tapgyryň synaglaryndan üstünlikli geçip, jemleýji tapgyrda baýrakly ýerler ugrunda bäsleşmek hukugyna mynasyp bolan 217 oglan-gyz gatnaşdy.
Bäsleşikler dört ýaş toparynda okaýanlar üçin iki ders – iňlis we rus dilleri boýunça geçirildi. Birinji ýaş topary dil öwrenýän 12-13 ýaş, ikinji 14-15 ýaş, üçünji 16-18 ýaş aralygyndaky, dördünji bolsa 16 ýaşdan uly okuwçylary öz içine aldy.
Ähli ýaş toparlaryndaky bäsdeşler grammatika, söz baýlygy, degişli daşary ýurt dilini okamak we diňlemek başarnyklary boýunça synag edildi. Dördünji ýaş derejesindäki okuwçylar üçin ýumuşlar dil bilimlerine baha bermegiň halkara derejesinde ykrar edilen usulyýetine laýyklykda taýýarlandy.
Jemleýji tapgyra gatnaşanlar ýeke-täk 1-nji orun, 2 sany ikinji orun, her ders we her ýaş topary boýunça 3 sany üçünji orun, jemi 48 sany baýrakly orun ugrunda bäsleşdiler. Degişli ýaş toparynda birinji orny eýelän Bahar Ataýewa, Aýgözel Halylowa, Selbi Akmyradowa we Zübeýda Jumagylyjowa dagy iňlis dilini gowy bilýändiklerini görkezdiler. Dört ýaş toparynda rus dili boýunça ýaryşlarda birinji orny, degişlilikde, Aýgül Gulmyradowa, Selbi Orazowa, Bahar Gurbanbaýewa we Döwletgeldi Alyýew dagy eýeledi. Ýeňijileriň hemmesi diýen ýaly hususy okuw merkezlerinde okaýarlar.

Bäsleşigiň barşynda «Zehin ýoly» HJ-niň Türkmenabat bölüminiň, Mary welaýatynda ýerleşýän «Kämil bilim» hususy kärhanasynyň, «Altyn göreç» HJ-niň we «Belent bilim» HJ-niň okuwçylary tapawutlandylar. Mary welaýatynyň «Bilim güzeri» HJ-niň we Daşoguz welaýatynyň «Zehinli nesil» we «Merdem ýaşlar» HJ-niň kurslarynyň okuwçylary daşary ýurt dilleri boýunça bilimlerini artdyrmaga ymtylyş görkezdiler. Umuman alanyňda, baýrakly ýerleri ýurdumyzyň dürli sebitlerinde ýerleşýän 16 okuw merkezinden we olaryň şahamçalaryndan dil kurslarynyň okuwçylary aldylar, bu bolsa Türkmenistanda daşary ýurt dillerini okatmagy kämilleşdirmegiň ýörelgesiniň üstünlikli durmuşa geçirilýändigini görkezýär.


düýn 18:24
11608

Aşgabatda informatika boýunça OIOIUS-2024 II halkara olimpiadasy badalga aldy

17-nji aprelde Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetinde Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň II Açyk halkara informatika olimpiadasy (OIOIUS-2024) dabaraly...

16.04.2024 21:42
10492

Türkmen döwlet maliýe instituty sanly ykdysadyýet we ykdysady nazaryýet boýunça olimpiadalaryň netijelerini jemledi

Türkmen döwlet maliýe instituty sanly ykdysadyýet we ykdysady nazaryýet boýunça internet-olimpiadalaryň netijelerini yglan etdi. Bäsleşik ýokary okuw mekdep tarapyndan ýurdumyzyň ugurdaş orta hünär okuw mekdepleriniň...

15.04.2024 15:53
15395

HYY we ÖU-nyň talyplary Rumyniýadaky matematika olimpiadasynda altyn, kümüş we bürünç medallary gazandylar

Halkara Ynsanperwer Ylymlary we Ösüş Uniwersitetiniň talyplary (HYY we ÖU) 9-njy aprelden 14-nji aprel aralygynda Rumyniýanyň Ýassy şäherinde geçirilen matematika boýunça SEEMOUS 18-nji talyplar olimpiadasynda...

12.04.2024 14:39
7552

Türkmenistanda ýokary synp okuwçylaryň arasynda ders bäsleşikleriň I tapgyrynyň netijeleri yglan edildi

Türkmenistanda ýurduň umumy bilim berýän orta mekdepleriniň 11-nji synp okuwçylarynyň arasynda ders bäsleşikleriň I tapgyrynyň netijeleri yglan edildi. Ders bäsleşigi Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň...