TÜRKSOÝ Türkmenistanda köp sanly çäreleri geçirmäge taýýarlanýar

  • 25.01.2024 15:18
  • 2623
TÜRKSOÝ Türkmenistanda köp sanly çäreleri geçirmäge taýýarlanýar

TÜRKSOÝ 2024-nji ýylda 15-den gowrak ýurtda 150 töweregi çäräni geçirmegi meýilleşdirýär. Medeni gatnaşyklaryň gerimini giňeltmekde Türkmenistan bilen bilelikde guralmagy meýilleşdirilýän çärelere möhüm orun berilýär. Bu barada TÜRKSOÝ-yň Baş sekretary Soltan Raýew Stambulda geçirilen Türkiýäniň Parlament assambleýasynyň, Halkara türk akademiýasynyň, Türki medeniýetiň halkara guramasynyň, şeýle hem halkara türk medeniýeti we mirasy gaznasynyň gatnaşmagynda Türki Döwletleriň Guramasynyň utgaşdyryjy komitetiniň dördünji mejlisinde eden çykyşynda belledi.

"Türkmenistan: Altyn asyr" elektron neşiriniň habar bermegine görä, mejlisde bu guramalaryň geçen ýylda alyp baran işleriniň netijeleri jemlenip, 2024-nji ýyldaky iş meýilnamalary, şol sanda Ženewada geçirilmegi meýilleşdirilýän Türki dünýäsiniň hepdeliginiň çärelerine garalyp geçildi.
Raýew TÜRKSOÝ-yň Hemişelik Geňeşiniň 2024-nji ýyly «Türki dünýäniň beýik şahyry we akyldary Magtymguly Pyragy ýyly» diýip yglan edendigini ýatlatmak bilen, Soltan Raýew, ýygnakda wekilçilik eden guramalaryň her birini Magtymguly Pyragy ýylynyň çäginde guralan dürli çärelere gatnaşmaga we olara goldaw bermäge çagyrdy.
Şeýle hem Türkmenistanyň Änew şäheriniň şu ýyl Türki dünýäniň medeni paýtagty bolandygy bellendi. Şonuň üçin TÜRKSOÝ köp çäresini, şol sanda däp bolan çäreleri-de Türkmenistanda geçirer. Soltan Raýewiň aýtmagyna görä, bu gurama türki dünýäniň medeni paýtagty ady bilen Türkmenistanyň medeni gymmatlyklaryny bütin dünýäde wagyz etmek boýunça möhüm meseläni öz üstüne alýar.
TÜRKSOÝ-yň başlygy öz çykyşynda şu ýyl Nowruz baýramyny has dabaraly we giň gerimde bellemek niýetini, şeýle hem türk dünýäniň ýolbaşçylarynyň döredijiligine we mirasyna, opera, teatr we kino pudagynda bilelikdäki oýunlaryň goýulmagyna bagyşlanan dürli taslamalary, guramanyň agza ýurtlarynyň arasynda ýaş suratkeşlere we türki dünýäniň ýaşlar hereketine goldaw bermek babatynda dürli taslamalary agzady. Şu ýyl meýilleşdirilýän gastrollaryň çäginde sungat söýüjilerini TÜRKSOÝ ýaşlar orkestri, hor we halk saz gurallary orkestri bilen tanyşdyrmak meýilleşdirilýär.


şu gün 06:38
4246

Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde “Talyp gözeli - 2024” bäsleşiginiň uniwersitet tapgyry geçirildi

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde talyp gyzlaryň arasynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi...

27.02.2024 23:50
8901

1 – 3-nji martda “Türkmenistan” kinokonsert merkezinde görkeziljek filmler we multfilmler

Paýtagtymyzyň “Türkmenistan” kinokonsert merkezi öňümizdäki anna güni we dynç günleri görkeziljek kinoseanslar üçin petekleri satyp başlady. 1-nji mart:   19:00 – “Erbetlik içinde ýaşaýar” («Заклятие: Зло внутри»...

27.02.2024 19:18
7529

Magtymgulynyň golýazmalary hakynda dokumental filme Britan kitaphanasynyň wekilleri gatnaşar

Magtymguly Pyragynyň golýazmalary bilen içgin tanyşmak maksady bilen, Türkmenistanyň wekilleriniň Beýik Britaniya saparyny gurnamak meýilleşdirilýär. Bu barada ýakynda Türkmenistanyň Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk...

24.02.2024 18:23
26827

Magtymguly adyndaky TDU-da «Talyp gözeli — 2024» atly gözellik bäsleşiginiň uniwersitet tapgyry geçirildi

20-nji fewralda Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde «Talyp gözeli — 2024» atly gözellik bäsleşiginiň uniwersitet tapgyry geçirildi. Oňa fakultet tapgyrlarynda ýeňiji bolan gyzlar gatnaşdylar. TDU...