2023-nji ýylda Türkmenistanda amala aşyrylan konteýner ýük daşamalarynyň sany belli boldy

  • 23.01.2024 12:59
  • 5372
2023-nji ýylda Türkmenistanda amala aşyrylan konteýner ýük daşamalarynyň sany belli boldy

2023-nji ýylyň 12 aýynda Türkmenistanyň çäginden jemi 10 müň 799 sany konteýner ýük daşamalary amala aşyryldy, şol sanda: üstaşyr 5614, eksport 2316 we import 2869 sany konteýnerlerde ýükler daşaldy we geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 356 sany konteýner ýük daşamalaryň mukdary köpeldi. BU barada Orient ýetirýär.

Häzirki wagtda Özbegistan-Türkmenistan-Eýran-Oman üstaşyr-ulag geçelgeleri boýunça täze ýük gatnawlary we Hytaý-Täjigistan – Özbegistan – Türkmenistan – Eýran – Türkiýe ugry boýunça konteýner gatnawlary döretmek baradaky öňde goýlan wezipeleri ýerine ýetirmek boýunça işler hem yzygiderli durmuşa geçirilýär.
“Hytaý-Gyrgyzystan-Özbegistan-Türkmenistan-Azerbaýjan-Gruziýa-Türkiýe-Ýewropa” halkara multimodal ulag geçelgesini has oňaýly şertleri döretmek barada geçirilen duşuşyklaryň netijesinde Özbegistan-Azerbaýjan – Gruziýa, Russiýa – Gazagystan – Türkmenistan – Eýran ugrlaryndan 2023-nji ýylyň ýanwar-dekabr aýlarynda 52 sany konteýner otlusy Türkmenistanyň çäginden üstaşyr geçirildi.

 


şu gün 07:44
24

Türkmenistanda BMG bilen hususy pudagyň hyzmatdaşlyk meýdançasy işe girizildi

BMG-niň Aşgabat şäherindäki binasynda, telekeçiligiň we esasy gyzyklanýan taraplaryň milli ösüş maksatlary, 2030-njy ýyla çenli döwür üçin gün tertibi we Durnukly ösüş maksatlary babatynda ileri tutulýan ugurlary...

27.02.2024 19:36
3714

Aşgabatda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Daşky gurşawy goramak ministrleriniň ýokary derejeli duşuşygy geçiriler

26-njy fewralda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary M.Bäşimowa ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkeziniň ýolbaşçysy, ilçi J.MakGregor bilen duşuşdy. Türkmenistanyň DIM-niň habar bermegine görä, gepleşikleriň...

27.02.2024 19:32
6348

Lapis Lazuli ulag geçelgesiniň wekilleri Aşgabatda duşuşyk geçirerler

26-njy fewralda Türkmenistanyň we Owganystanyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň Aşgabatda geçiren duşuşyklarynyň barşynda “Lapis Lazuli” ulag geçelgesini ösdürmegiň meseleleri maslahatlaşyldy. Hususan...

27.02.2024 10:02
4707

24-nji maýda Aşgabatda GDA-nyň Hökümet Baştutanlarynyň duşuşygy geçiriler

27-nji fewralda Minskide GDA agza döwletleriň hemişelik ygtyýarly wekilleriniň Geňeşiniň nobatdaky mejlisi geçiriler. Mejlisiň gün tertibinde GDA-nyň Döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň, Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň...