Türkmenistanyň itşynaslary Serdar Berdimuhamedowa Şatlyk atly alabaýjygy sowgat berdiler

  • 21.01.2024 00:54
  • 28151
Türkmenistanyň itşynaslary Serdar Berdimuhamedowa Şatlyk atly alabaýjygy sowgat berdiler

20-nji ýanwarda türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow Tatarystan Respublikasynyň Baştutanyna sowgat berlen “Ak dost” atly türkmen alabaýynyň Kazan şäherinde «Merkezi Aziýa owçarkasy» derejesi boýunça Russiýanyň kinologiýa federasiýasynyň çempionatynda iki ugur boýunça çempion bolandygyny habar berdi. Şeýle hem Gurbanguly Berdimuhamedow degişli güwänamalary dabaraly ýagdaýda gowşurdy.

“Halkara ahalteke atlary” assosiasiýasynyň, «Türkmen alabaý itleri» assosiasiýasynyň wise-prezidenti B.Rejebow türkmen alabaýynyň dünýä ýüzündäki şöhradynyň belende galýandygyny alamatlandyran güwanamalaryny uly buýsanç bilen kabul etdi. 
B.Rejebow häzirki döwrüň şatlykly wakalaryna hoşallygyň nyşany hökmünde Şatlyk atly alabaýjygy Türkmenistanyň Prezidentine gowşuryp bermegini Gurbanguly Berdimuhamedowdan ähli itşynaslaryň adyndan haýyş etdi. 


şu gün 07:44
475

Türkmenistanda BMG bilen hususy pudagyň hyzmatdaşlyk meýdançasy işe girizildi

BMG-niň Aşgabat şäherindäki binasynda, telekeçiligiň we esasy gyzyklanýan taraplaryň milli ösüş maksatlary, 2030-njy ýyla çenli döwür üçin gün tertibi we Durnukly ösüş maksatlary babatynda ileri tutulýan ugurlary...

27.02.2024 19:36
3714

Aşgabatda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Daşky gurşawy goramak ministrleriniň ýokary derejeli duşuşygy geçiriler

26-njy fewralda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary M.Bäşimowa ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkeziniň ýolbaşçysy, ilçi J.MakGregor bilen duşuşdy. Türkmenistanyň DIM-niň habar bermegine görä, gepleşikleriň...

27.02.2024 19:32
6424

Lapis Lazuli ulag geçelgesiniň wekilleri Aşgabatda duşuşyk geçirerler

26-njy fewralda Türkmenistanyň we Owganystanyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň Aşgabatda geçiren duşuşyklarynyň barşynda “Lapis Lazuli” ulag geçelgesini ösdürmegiň meseleleri maslahatlaşyldy. Hususan...

27.02.2024 10:02
4723

24-nji maýda Aşgabatda GDA-nyň Hökümet Baştutanlarynyň duşuşygy geçiriler

27-nji fewralda Minskide GDA agza döwletleriň hemişelik ygtyýarly wekilleriniň Geňeşiniň nobatdaky mejlisi geçiriler. Mejlisiň gün tertibinde GDA-nyň Döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň, Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň...