Panama kanalynyň geçirijilik kuwwaty üçden bir esse azaldy. Ýitgiler 700 million dollara ýetip biler

  • 19.01.2024 21:22
  • 14151
Panama kanalynyň geçirijilik kuwwaty üçden bir esse azaldy. Ýitgiler 700 million dollara ýetip biler

Gurakçylyk bilen bagly suwuň derejesiniň peselmegi sebäpli Panama kanalynyň ýolbaşçylygy her gün geçýän gämileriň sanyny üçden bir esse azaltmaga mejbur boldy. Bu barada kanalyň ýolbaşçylygynyň başlygy Rikaurte Waskese salgylanýan  Associated Press (AP) agentligi ýazýar diýip, TASS habar berýär.

Indi her gün kanaldan 24-den köp gämi geçmeýär, öň bolsa her günde ortaça 38 gämi geçýärdi. Bu çäklendirme sebitde ýagyş möwsümi başlanýança — aprel aýynyň ahyryna çenli dowam eder.
Bu çäreler dünýäniň iň möhüm söwda ýollaryndan biri bolan Panama kanalynyň ýolbaşçylygynyň girdejisini ep-esli azaldar. Iň soňky çaklamalara görä, şu ýyl 500 million dollardan 700 million dollara çenli ýitgi çekiler.
Waskes: "Suwuň derejesiniň peselmegi sebäpli ýüze çykan meseläniň çözgüdini gözleýäris. Bu diňe bir kanal üçin däl, eýsem tutuş ýurt üçin mesele" -diýdi.
Kanalyň töweregindäki kölleriň Panamanyň ilatynyň ýarysyndan gowragyny suw bilen üpjün edýändigini bellemelidiris.


10.10.2021 16:04
5561

Panama kanaly geçiriş ukyby boýunça rekordy täzeledi

Panama kanaly bir maliýe ýylynda geçirilen ýükleriň agramy boýunça täze rekord goýdy. Bu barada Prensa Latina agentligi habar berýär diýip, TASS belleýär. Onuň maglumatlary boýunça, 2020-nji ýylyň oktýabr aýyndan...

24.02.2024 22:20
10772

Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherindäki Çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezine bardy

24-nji fewralda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy iş saparynyň çäklerinde Arkadag şäheriniň Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezine bardy. Bu...

24.02.2024 22:03
23421

Halkara zenanlar güni mynasybetli köp çagaly maşgalalara Arkadag şäherinden öýler berler

Halkara zenanlar güni mynasybetli köp çagaly maşgalalara Arkadag şäheriniň ýaşaýyş jaýlaryndan amatly öýler berler. “Watan” habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly...

24.02.2024 21:44
15713

Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäheri boýunça iş saparyny amala aşyrdy

24-nji fewralda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäheri boýunça iş saparyny amala aşyrdy. Gurbanguly Berdimuhamedow saparynyň dowamynda bu...