Aşgabatda Panamanyň täze ilçisi bilen duşuşyk geçirildi

  • 15.03.2024 09:30
  • 2028
Aşgabatda Panamanyň täze ilçisi bilen duşuşyk geçirildi

14-nji martda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Ahmet Gurbanow Panamanyň Türkmenistanda täze bellenen ilçisi (oturýan ýeri Moskwa ş.) Rolando Enrike Barrow Noaddan ynanç hatlarynyň nusgalaryny kabul etdi we türkmen tarapynyň ilçiniň diplomatik işini alyp barmakda hemmetaraplaýyn goldaw bermäge taýýardygyny nygtady. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugy habar berdi.

Duşuşykda ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy we halkara guramalarynyň çäklerindäki hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýyna we geljekki mümkinçiliklerine seljerme berildi.
Diplomatlar söwda-ykdysady gatnaşyklaryň yzygiderli ösmeginiň zerurdygyny bellediler.
Ulag we logistika, himiýa senagaty, senagat, oba hojalygy we daşky gurşawy goramak pudaklary hyzmatdaşlygyň geljegi uly bolan ugurlary hökmünde kesgitlenildi.
Söhbetdeşler iki ýurduň arasyndaky özara düşünişmek we dostlukly gatnaşyklary berkitmekde möhüm orna eýe bolan medeni-ynsanperwer gatnaşyklaryň meselelerine hem seretdiler.


şu gün 22:34
53

“Kawasaki” kompaniýasy “Marykarbamid” zawodyny taslama kuwwatyna çykarmakda kömek eder

«Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň «Marykarbamid» zawodyny bökdençsiz işletmek üçin Ýaponiýanyň «Kawasaki»  kompaniýasy bilen gönümel hyzmatdaşlyk ýola goýlar. Bu barada 19-njy aprelde geçirilen Hökümet mejlisinde...

şu gün 21:18
991

Türkmenistanda şahsy taraplar üçin “Internet-bank” we “Mobil-bank” ulgamlary ulanyşa giriziler

Türkmenistanda şahsy taraplar üçin  niýetlenen “Internet-bank” we “Mobil-bank” ulgamlaryny ulanyşa girizmek meýilleşdirilýär. “Rysgal” paýdarlar täjirçilik banky tarapyndan işlenip taýýarlanan bu ulgamlaryň mümkinçilikleri...

şu gün 15:38
2255

Aşgabatda DÝHG döwletleriniň degişli wekilleriniň XXXVIII mejlisi öz işini tamamlady

Şu gün, 19-njy aprelde Aşgabatda Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň (DÝHG) agza ýurtlarynyň demir ýol ulaglary edaralarynyň Baş direktorlarynyň (jogapkär wekilleriniň) Maslahatynyň XXXVIII mejlisine gatnaşyjylar...

şu gün 14:03
1662

Türkmenistanyň başlangyjy bilen BMG-niň Baş Assambleýasynda durnukly ulag ulgamy boýunça Ýokary derejeli mejlis geçirildi

17-nji aprelde BMG-niň Baş Assambleýasynyň mejlisler otagynda Türkmenistan tarapyndan öňe sürlen durnukly ulag ulgamynda hyzmatdaşlyk boýunça Ýokary derejeli mejlis geçirildi diýip, "Türkmenistan: Altyn asyr" elektron...