“Berkarardaky” Samsonite dükanyna çemodanlaryň täze tapgyry geldi

  • 17.01.2024 11:49
  • 7421
“Berkarardaky” Samsonite dükanyna çemodanlaryň täze tapgyry geldi

Syýahatçylyk üçin ýokary hilli çemodanlary almak  isleýäňizmi?
Onda “Berkarar” SDAM-daky “Samsonite” dükany size saýlamak üçin çemodanlaryň giň toplumyny hödürleýär. Ýakynda dükana çemodanlaryň täze tapgyry geldi. Dükanda tigirçekli we kodly gulplanýan — oňaýly, ýerlikli we berk çemodanlaryň dürli ölçegdäki görnüşleri hödürlenýär.

SAMSONITE brendiniň çemodanlarynyň nämesi üýtgeşik?
Ilki bilen, 110 ýyldan gowrak tejribe.
1910-njy ýylda döredilenden bäri, brend çemodan önümçiliginde dünýäde öňdebaryjy orny eýeläp, tutuş dünýä ýüzündäki syýahatçylary täze kolleksiýalary bilen begendirip gelýär.

ÝEŇIL. BERK. EKOLOGIÝA TAÝDAN ARASSA
Kompaniýa önümçiliginde iň innowasion usullary, has ýeňil we ekologiýa taýdan arassa materiallary ulanýar. Ykjam hem göze gelüwli dizaýn bilen sazlaşykda bu çemodanlar islendik syýahatyň rahat geçmegini üpjün edýär.
Dükanda diňe bir çemodanlaryň däl, eýsem, ýol sumkalarynyň we portfelleriň giň toplumy hem bar. Samsonite brendiniň Aşgabatdaky resmi dükany çemodanlaryň hiline hem görnüşlerine has ýakyndan syn etmek üçin dükana gelip görmäge çagyrýar.

Salgysy: “Berkarar” söwda we dynç alyş merkezi, 1-nji gat, Samsonite dükany
Habarlaşmak üçin:
+99312 46 83 75.

Instagram: samsonite.berkarar.tkm


düýn 20:54
47695

Erkekler üçin nähili sowgat almaly? Avva, Mavi, Altinyildiz amatly teklip bilen ýüzlenýär

Erkekler üçin brend egin-eşikleriň dükany bolan Avva, Mavi we Altinyildiz dükanlarynda uly arzanlaşyklar yglan edildi. AVVA dükanynda Parfýum – 199 m; Switer – 199 m; Sweatshirt – 199 m; Köýnek – 99 m; Kemer –...

19.02.2024 08:04
26213

Türkmenistanda şu hepdäniň dowamynda garaşylýan howa maglumaty (19.02 - 25.02)

Türkmenistanyň Gidrometeorologiýa baradaky gullugy ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berdi: Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda...

17.02.2024 19:24
121509

LC Waikiki-de 1 alana 1-i mugt ýa-da bir harydy 50% arzan alyp bolýan aksiýa geçirilýär

LC Waikiki brendiniň Aşgabatdaky resmi dükanynda täsin aksiýa geçirilýär. Islendik adam dükandan 1 haryt alana 1-i mugt aksiýasyndan ýa-da ähli harytlara 50% arzanladyş aksiýasyndan peýdalanyp biler. Şeýle hem...

17.02.2024 16:52
7319

Arzan himiýa harytlarynyň onlaýn dükany bolan OWAL eltip bermek hyzmatyny arzanlatdy

Öý hem hojalyk himiýa harytlaryny bazar bahasyndan hem arzan  satyn alyp bolýan OWAL onlaýn dükany eltip bermek hyzmatyny arzanlatdy. Onlaýn dükandan: 250 manada çenli söwda edene, eltip bermek hyzmatynyň bahasy...