Geçen ýyl dünýädäki adamlar ykjam goşundylara $171 mlrd sarp etdiler

  • 14.01.2024 16:33
  • 2537
Geçen ýyl dünýädäki adamlar ykjam goşundylara $171 mlrd sarp etdiler

2022-nji ýylda ykjam goşundylaryň ykdysadyýeti ilkinji gezek gowşady, ýöne bu pudak 2023-nji ýylda ösüşe gaýdyp geldi. 2023-nji ýylda ykjam programma üpjünçiligi üçin sarp ediji çykdajylary 3% ýokarlanyp, 171 mlrd dollara ýetdi. Muny Data.ai platformasynyň App Store, Google Play we Hytaýyň Android goşundylarynyň dükanlary baradaky hasabatynyň maglumatlary delillendirýär diýip, 3dnews.ru ýazýar.

2023-nji ýylda oýun däl goşundylara sarp ediji çykdajylary 11% ýokarlanyp, 64 mlrd dollara ýetdi. Bu tendensiýa öňdebaryjylygy TikTok saklaýan sosial ulgamlar ýardam etdi – gysga wideolar hyzmatynyň ähli döwürdäki girdejisi 10 mlrd dollardan geçdi. Goşundy, takmynan, 257 mlrd gezek ýüklenildi, bu bir ýyl ozalkydan 1% köpdür. Çaklamalara görä, şu ýyl sosial ulgamlaryň goşundylarynda sarp ediji monetizasiýasy 150% ýokarlanyp, 1,3 mlrd dollara ýeter.
2023-nji ýylyň jemi boýunça 1500-den gowrak goşundy 10 mln dollardan gowrak ýyllyk girdejini üpjün etdi, 219 goşundy 100 mln dollar bellikden, 13 goşundy bolsa 1 mlrd dollar bellikden geçdi – bulardan 4-üsi bu ugurda ilkinji boldy: Royal Match, Google One, Max we Gardenscapes.
Sarp ediji çykdajylarynyň ösüşine generatiw emeli intellekt segmenti itergi berdi – bu ýerde goşundylar bazary köp sanly emeli intellektli çat-botlaryň we şekil generatorlarynyň peýda bolmagy netijesinde 7 esse ýokarlandy. Sarp ediji çykdajylary nukdaýnazaryndan öňdebaryjylar ChatGPT, Ask AI we Open Chat boldy. 4000 sany bar bolan we 2500 sany täze goşundynyň beýanynda “çat-bot” belligi peýda boldy, ýene 3500 goşundy beýana GPT abbrewiaturasyny goşdy.
Goşundylary ýüklemekde esasy paý Hytaýa düşýär, ikinji orny Hindistan, üçünji orny ABŞ eýeledi. Goşundylarda ulanyjylar rekord 5,1 trln sagat geçirdiler, bu bir ýyl ozalkydan 6% köpdür.
2023-nji ýylda mobil mahabat çykdajylary 8% ýokarlandy we 362 mlrd dollara ýetdi – 2024-nji ýylda 16,2% - 402 mlrd dollara çenli ösüşe garaşylýar. Öňdebaryjy on bazarda bir ulanyjy üçin ykjam gurluşda bir günde geçirilen ortaça wagt 2022-nji ýyldan bäri 6% ýokarlanyp, 5 sagatdan geçdi – ösüşi YouTube, WhatsApp, Facebook, TikTok, Chrome, Instagram we Netflix üpjün etdi.
2023-nji ýylda mobil oýunlaryň segmenti peseldi: çykdajylar bir ýylda 2% peselip, 107 mlrd dollar boldy. Oýunlar 88 mlrd gezek ýüklenildi. Monopoly GO we EA Sports FC Mobile Soccer çalt ösüş gazandy, Genshin Impact üçin çykdajylar bu döwürde 4 mlrd dollardan geçdi.
Ýylyň dowamynda goşundylarda çäreler üçin petek satuwy 31% ýokarlandy, bu, esasan, Teýlor Swiftiň we Beýonseniň konsertleri netijesinde boldy. Bu görkeziji pandemiýadan öňki derejeden 66% ýokarydyr. 
Gurnamalar we çykdajylar boýunça iň gowy goşundy TikTok boldy, ýöne adamlar, esasan, Facebook-da köp wagt geçirdiler. Oýunlaryň arasynda öňdebaryjylar Subway Surfers (ýüklemeleriň sany boýunça), Candy Crush Saga (çykdajylaryň göwrümi boýunça) we Roblox (aýda işjeň ulanyjylaryň sany boýunça) boldy.

şu gün 11:55
25

Angliýanyň mekdeplerinde ykjam telefonlar doly gadagan edilýär

Beýik Britaniýanyň häkimiýetleri Angliýanyň mekdeplerinde ykjam telefonlaryň ulanylmagyna doly gadaganlyk girizýän görkezmäni neşir etdiler. Bu barada Birleşen Korollygyň Bilim ministrliginiň metbugat relizine...

şu gün 11:50
151

iPhone 16 Pro-nyň kamerasy täze dizaýna eýe bolar

Apple dizaýnda we işleýşinde birnäçe üýtgeşiklik aljak iPhone 16 Pro smartfonlarynyň täze hataryny çykarmaga taýynlanýar. Wccftech portalynyň habaryna görä, iň görnükli täzelikleriň biri esasy kameranyň täze dizaýny...

şu gün 07:17
1214

Aşgabatda Türkmenistanyň we Italiýanyň tanymal pianinoçylarynyň bilelikdäki konserti guralar

Şu ýyl Italiýanyň Aşgabatdaky diplomatik edarasynyň açylanyna 10 ýyl bolýar. Bu şanly sene mynasybetli birnäçe syýasy, medeni, işewür we bilim çäreleri geçiriler. Bu barada Italiýanyň Türkmenistandaky ilçisi Luiji...

şu gün 07:02
1709

Eminem aýdym-saz muşdaklary hakynda dokumental film döreder

Meşhur hip-hop aýdymçysy Eminem çendenaşa muşdaklyk hadysasy hakynda «Sten medeniýeti» atly dokumental film döreder. Bu hadysa «Sten» (2000) atly aýdym çykandan soň internetde şeýle atlandyrylyp başlandy: onda...