Laosda 5G-niň işläp başlandygy yglan edildi

  • 13.01.2024 07:35
  • 7492
Laosda 5G-niň işläp başlandygy yglan edildi

Laosyň Lao Telecom telearagatnaşyk kompaniýasy ýurtda 5G ykjam aragatnaşygynyň ýola goýlandygyny habar berdi diýip, TASS Vientiane Times gazetine salgylanyp habar berýär.

Şereket bäş günlük “Laosyň Sanly tehnologiýa hepdesi – 2024”-iň çäginde 5G aragatnaşygynyň işläp başlandygyny mälim etdi, hepdeligiň dowamynda Lao Telecom aragatnaşygyň geljekki nesliniň, şol sanda wirtual hakykat tehnologiýalarynda we kosmos gözleginde ulanylyş mümkinçiligini görkezdi.
Ondan öň bu kompaniýa Laosyň paýtagty Wýentýanada şäheriň möhüm ýerlerini öz içine alýan 5G aragatnaşygyny ýola goýupdy. Indi 5G formatyndaky aragatnaşyk gurşawyny tutuş ýurt boýunça giňeltmek meýilleşdirilýär. Laosda ol köp ugurlarda, şol sanda onlaýn-işewürlikde, onlaýn-söwdada, emeli aň tehnologiýalarynda, robot tehnikasynda, şeýle hem senagatda we oba hojalygynda ulanylar.
5G - ykjam aragatnaşygyň täze nesli, öňki standartlaryň (GSM, 3G, 4G / LTE) ösüşiniň dowamydyr. 5G ulgamynyň synag meýdançalarynda maglumatlary geçirmegiň rekord tizligi 25 Gbit / s-a ýetdi. Şeýle görkezijiler Ultra HD durulykda onlaýn režiminde wideolary ýaýlyma bermäge mümkinçilik berýär.

şu gün 07:44
475

Türkmenistanda BMG bilen hususy pudagyň hyzmatdaşlyk meýdançasy işe girizildi

BMG-niň Aşgabat şäherindäki binasynda, telekeçiligiň we esasy gyzyklanýan taraplaryň milli ösüş maksatlary, 2030-njy ýyla çenli döwür üçin gün tertibi we Durnukly ösüş maksatlary babatynda ileri tutulýan ugurlary...

düýn 09:47
7570

Beýik Britaniýada Jorj Maýkla bagyşlanan şaýy pul çykaryldy

Beýik Britaniýanyň korollyk zikgehanasy merhum britan aýdymçy Jorj Maýkla bagyşlanan kolleksion şaýy pullaryny çykardy. Şaýy puluň öň tarapynda Jorj Maýklyň meşhur Günden goraýan äýneklerini geýen portreti bar...

27.02.2024 19:40
25638

Dünýäde iň güýçli pasportlaryň reýtingi düzüldi

Passport Index global reýtingine görä, şu ýyl iň güýçli pasport adyny BAE-niň pasporty aldy. Ol erkin hereket görkezijisi boýunça 179 bal gazandy. Bu barada Finprom.kz habar berýär. Erkin hereket görkezijisi wizasyz...

27.02.2024 19:39
7444

Wengriýanyň parlamenti täze prezidenti saýlady

Wengriýanyň parlamenti häzire çenli Konstitusiýa kazyýetiniň başlygy bolan Tamaş Şuýoky ýurduň täze prezidenti hökmünde saýlady. Ol döwlet Baştutany wezipesinde işinden çekilen Katalin Nowagyň ornuny çalşar. Bu...