Google bilen Samsung faýly çalt paýlaşmak üçin Apple-iň AirDrop -ynyň analogyny dörederler

  • 12.01.2024 15:16
  • 3995
Google bilen Samsung faýly çalt paýlaşmak üçin Apple-iň AirDrop -ynyň analogyny dörederler

Google we Samsung Android üçin faýly çalt paýlaşmagyň täze ulgamyny döretmek üçin tagallalaryny birleşdirdiler. Kompaniýalar täze önümi Las-Wegasdaky CES sergisinde hödürledi diýip, Ferra GSMArena salgylanyp habar berdi.

Quick Share diýlip atlandyrylýan ulgam Apple -iň AirDrop -yna meňzeş funksiýany ýerine ýetirýär. Täze ulgam Google-yň 2020-nji ýylda hödürlän Nearby Share atly bar bolan aýratynlygynyň ornuny tutar diýlip garaşylýar.
Quick Share Samsung-yň tejribesini birleşdirmek we Android ýa-da Chrome OS enjamlarynyň arasynda mazmun paýlaşmak üçin iň esasy ýerli warianty döretmek bilen, iki dünýäniň iň gowularyny birleşdirýär.
Täze ulgam ulanyjylara Quick Share nyşanyna basmaga we golaýda elýeterli enjamlaryň sanawyny almaga mümkinçilik berýär.
Mundan başga-da, Google geljekde öňünden gurlan programma hökmünde Windows PC-lerinde Quick Share-i giňeltmek üçin LG ýaly öňdebaryjy kompýuter öndürijileri bilen işleşýär. Täze ulgamyň fewral aýynda enjamlara çykyp başlamagyna garaşylýar.


15.02.2024 16:02
4420

Terjimeçi, söhbetdeş, kömekçi. Samsung we Google geljegiň nauşniklerini döredýär

Samsung Electronics we Google tehnologiýa ägirtleri bir wagtda diýen ýaly nauşniklere emeli aň funksiýasyny goşup, olaryň ulanylyşynda rewolýusiýany geçirmek kararyna geldiler. Şeýlelikde, Samsung öz nauşnikleri...

29.01.2024 21:43
4738

Google täze nesil emeli aňly wideo generatoryny döretdi

«Google» amerikan korporasiýasynyň «Google Research» bölüminiň emeli aň ulgamy boýunça hünärmenleri «Lumiere» atly tekste esaslanýan wideokontent generatoryny döretdiler. Topar öz işleri baradaky hasabaty «arXive»...

24.01.2024 14:23
8535

Samsung-yň akylly ýüzügi barada käbir maglumatlar peýda boldy

Samsung kompaniýasynyň täze akylly ýüzügini günüň dowamynda barmagyňyzdan aýyrman dakynyp bilersiňiz. Bu barada SamMobile neşiri habar berýär. Pudak analitigi Awi Gringart Threads sosial ulgamynda Samsung-yň akylly...

22.01.2024 12:24
1665

Insaýder: Google-yň çat-boty şekilleri döretmegi öwrendi

Google-yň Bard çat-botunda şekil döretmek üçin täze aýratynlyk peýda bolar. Abraýly insaýderleriň biri emeli aňly çat-botuň täze mümkinçiliklerini habar berip, entek žurnalda çykarylmadyk üýtgeşmäni paýlaşdy diýip...