Red Bull 2024-nji ýylda ilkinji giperkaryny görkezer

  • 11.01.2024 20:03
  • 8018
Red Bull 2024-nji ýylda ilkinji giperkaryny görkezer

Red Bull topary ilkinji giperkarynyň öndüriljek möhletini üýtgetdi. Awtoulagyň ilkinji gezek görkeziljek senesi bir ýyl öňe süýşdi, ýagny ol şu ýyl  eýýäm görkeziler diýip, Red Bull Advanced Technologies bölüminiň başlygy Kristian Horner Sky Sports-a beren interwýusynda aýdandygyny auto.ru habar berýär.

Işläp taýýarlanyş prosesinde giperkaryň has güýçlenendigi bellendi. Ondan öň, takmynan, 1100 at güýji bolan gibrid elektrik bekedini alar öýdülýärdi. Täzelenen maglumatlara görä, şeýle güýji diňe benzinli V8 goşa turboly güýçlendirijiniň özi hem üpjün ediler we elektrik komponenti bolsa ýene 150 güýç goşar.
Şol bir wagtyň özünde, hereketlendirijileri kimiň üpjün etjekdigi entek belli däl: mümkin bolan üpjün edijileriň arasynda Red Bull Powertrains bilen Porsche-niň ady agzalýar.
Häzirlikçe işläp düzüji ýylda 50 sany birlige ýetýänçä, 15 awtoulagdan öndürmegi meýilleşdirýär. Şeýle hem, giperkaryň bahasynyň 6 million dollardan geçip biljekdigi öňem habar berlipdi.
Red Bull-yň giperkaryň ýol wersiýasyny çykarmak mümkinçiligi hakda pikir edýändigi hem belli boldy.

24.02.2024 17:57
13244

Elektrikli awtoulaglar Mersedes-Benz-iň ynamyny ödemedi, kompaniýa içinden ýandyrylýan hereketlendirijili ulaglaryň hataryny giňeldýär

Mersedes-Benz elektrikli ulaglary baradaky meýilnamasyna düzediş girizip, satuwda 50 göterim paýy babatyndaky çaklamasyny bäş ýyl süýşürdi. 2030-njy ýyla çenli içinden otlanýan hereketlendirijili ulaglaryň öz ornuny...

23.02.2024 16:14
15954

Tesla iň gymmat awtoöndüriji adyny elinden gidirdi

Tesla amerikan kompaniýasy öňdebaryjylygy Mercedes-Benz kompaniýasyna geçirip, iň gymmat awtoöndüriji adyny ýitirdi. Report agentliginiň habar bermegine görä, bu Brand Finance halkara analitik agentliginiň hasabatyndan...

23.02.2024 16:06
4777

Opel Mokka, Audi Q8 we Jaguar I-Pace iň ygtybarsyz krossowerleriň sanawyna girdi

«What Car?» britan awtoulag žurnaly iň ýaramaz elektrik krossowerleriniň sanawyny düzdi. Iň ygtybarsyz awtoulaglaryň sanawyna «Audi Q8 e-tron», «Jaguar I-Pace» we «Opel Mokka» ulaglary girdi. Her ýylda geçirilýän...

21.02.2024 20:51
10312

Mercedes-Benz bütin dünýäde 250 müň awtomobilini yzyna gaýtarýar

Germaniýanyň Mercedes-Benz awtoöndürijisi tutuş dünýä boýunça 250 müň töweregi awtomobili yzyna gaýtarýar. Bu barada GFR-iň Ulag serişdeleriniň meseleleri boýunça federal edara salgylanyp, DPA agentligi habar berýär...