Red Bull 2024-nji ýylda ilkinji giperkaryny görkezer

  • 11.01.2024 20:03
  • 8157
Red Bull 2024-nji ýylda ilkinji giperkaryny görkezer

Red Bull topary ilkinji giperkarynyň öndüriljek möhletini üýtgetdi. Awtoulagyň ilkinji gezek görkeziljek senesi bir ýyl öňe süýşdi, ýagny ol şu ýyl  eýýäm görkeziler diýip, Red Bull Advanced Technologies bölüminiň başlygy Kristian Horner Sky Sports-a beren interwýusynda aýdandygyny auto.ru habar berýär.

Işläp taýýarlanyş prosesinde giperkaryň has güýçlenendigi bellendi. Ondan öň, takmynan, 1100 at güýji bolan gibrid elektrik bekedini alar öýdülýärdi. Täzelenen maglumatlara görä, şeýle güýji diňe benzinli V8 goşa turboly güýçlendirijiniň özi hem üpjün ediler we elektrik komponenti bolsa ýene 150 güýç goşar.
Şol bir wagtyň özünde, hereketlendirijileri kimiň üpjün etjekdigi entek belli däl: mümkin bolan üpjün edijileriň arasynda Red Bull Powertrains bilen Porsche-niň ady agzalýar.
Häzirlikçe işläp düzüji ýylda 50 sany birlige ýetýänçä, 15 awtoulagdan öndürmegi meýilleşdirýär. Şeýle hem, giperkaryň bahasynyň 6 million dollardan geçip biljekdigi öňem habar berlipdi.
Red Bull-yň giperkaryň ýol wersiýasyny çykarmak mümkinçiligi hakda pikir edýändigi hem belli boldy.

düýn 17:04
10357

Hytaýda ilkinji Xiaomi krossoweri göründi: ony Ferrari Purosangue bilen deňeşdirýärler

Hytaýda ilkinji Xiaomi krossoweri göründi. Bu kompaniýanyň SU7 sedanyndan soň ikinji awtomobilidir. Awtomobil häzirlikçe MX11 kod ady bilen işläp taýýarlama tapgyryndadyr, onuň önümçilik wersiýasynyň ady heniz...

düýn 15:18
8207

Hytaýda Toyota Camry-nyň satuwy bir ýylda 56% pese gaçdy

Hytaýda täze Toyota Camry 4,5 müň dollar arzanladyş bilen satylýar. Ýurtda şeýle arzanladyş ýerli bazarda modele bolan islegiň ep-esli pese gaçmagy bilen baglanyşyklydyr diýip, IXBT ýazýar. 2024-nji ýylyň maý aýyndaky...

düýn 15:11
5129

Huawei 18 günde 10 müňden gowrak Aito M7 Ultra satyp, rekord goýdy

Huawei kompaniýasy Aito M7 Ultra gibrid krossowerleriniň rekord mukdarda iberilendigini habar berdi. Satuw başlaly bäri ilkinji 18 günde 10 000-den gowrak awtoulag iberildi, bu täze energiýa çeşmeleri bilen işleýän...

22.06.2024 18:50
3004

Ferrari-den ilkinji elektrik awtoulagyň bahasy 500 müň dollardan geçer

Italiýanyň Ferrari kompaniýasynyň ilkinji elektrik awtoulagynyň bahasy 500 000 dollardan gowrak bolar. Bu barada ýagdaýa ýakyn çeşmelere salgylanýan  Reuters habar berdi. Bahasy, ulaga goşuljak aýratyn sazlamalara...