2023-nji ýylyň smartfonlarynyň berkligi boýunça reýting düzüldi

  • 07.01.2024 18:51
  • 21671
2023-nji ýylyň smartfonlarynyň berkligi boýunça reýting düzüldi

YouTube kanalynda meşhur bloger JerryRigEverything 2023-nji ýylyň iň berk we bejeriş işlerine ýaramly smartfonlaryny sanap geçdi.

Bejeriş işlerine iň ýaramly smartfon Fairphone 5 boldy. Bu smartfony bary-ýogy bir nurbady towlaýjynyň (otwýortka) kömegi bilen bejermek bolar. Çalyşmak üçin ähli toplumy düzüjileri öndürijiden satyn almak bolýar. Şeýle-de, smartfon 5 ýyl kepillik bilen hödürlenýär.

 

Ýene-de bir bejeriş işlerine ýaramly smartfon Pixel 8 Pro-dyr. Bu smartfon üçin hem ätiýaçlyk şaýlaryny aýratyn satyn almak bolýar. Ýöne ekrany bejermek üçin birneme başarnyk gerek bolar.

Bejeriş işlerine ýaramlylygy pes we iň innowasion smartfon – Asus ROG Ultimate. Ony sökmek we täzeden ýygnamak örän kyn. Şol bir wagtyň özünde, gurluşyň motorlaşdyrylan gapagy bar we ol ýokary galyp, içindäki mis radiatory, termiki sowadyş ulgamyny açýar.

Içinden iň gowy görünýän smartfon iPhone 15 Pro boldy. Ýöne bu diňe bir onuň yzky aýnasynyň aýrylyp bilinýändigi sebäpli däldir. Munuň ýene bir sebäbi mis simsiz zarýad berijiniň töwereginde ýerleşýän fiziki magnitiň nähili görünýändigi bilen baglanyşyklydyr.

Iň gowy hemmetaraplaýyn eplenýän smartfon – Z Flip 5. Ol çydamlylyk synagyndan geçdi we “ters” tarapa eplenenden soň hem işlemegini dowam etdirdi. Şeýle-de, ony kynçylyksyz sökmek we täzeden ýygnamak başartdy.

Berkligi has pes smartfon – Pixel Fold. Ony eplemek we döwmek örän aňsat.

Iň berk smartfon Pixel 7a boldy. Bu smartfon plastik yzky panel bilen üpjün edilendir.

şu gün 09:53
5479

Tom Kruz Oskar baýragynyň eýesi Alehandro Inýarritunyň täze filminde oýnar

“Missiýany ýerine ýetirmek mümkin däl” filminiň gahrymany Tom Kruz drama kinosyna gaýdyp gelýär: aktýor Oskar baýragyna eýe bolan režissýor Alehandro Gonsales Inýarritunyň (“Guş-adam”, “Diri galan”) täze filminde...

şu gün 09:52
16905

Kongoly “göze ilmezek” guşuň ilkinji suraty peýda boldy. Ol "ýitirilen" görnüşleriň sanawyna girizilipdi

Kongoda geçirilen ekspedisiýa 20 ýyllap göze ilmän galan sary hüpükli, tuwulga kelle guşuň (Prionops alberti) seýrek görnüşini bellige aldy. Açyk sary “tuwulgaly” gara guş öň “ýitirilen” diýip hasaplanýardy. "Haýtek"...

şu gün 09:49
8432

“Garri Potter” gaýdyp gelýär: täze serialyň ilkinji görkezilişi yglan edildi

“Garri Potter” serialy 2026-njy ýylda HBO Max akym hyzmatynda çykar. Warner Bros. Discovery-niň baş direktory Dewid Zaslaw muny maýadarlar bilen geçirilen ýygnakda yglan etdi diýip, IGN habar berýär. Ol bu taslamanyň...

düýn 22:50
11710

Messiniň türgenleşik wagty haýsy aýdymlary diňleýär? Apple Music bu barada aýtdy

«Apple Music» argentinaly futbolçy Lionel Messiniň oýunlardan öň diňlemegi halaýan 60 aýdymdan ybarat «Messi: The Warm-Up» pleýlistini mälim etdi. 3,5 sagatlyk sanaw argentin kumbiýasy, estrada, r'n'b we rok ýaly...