Namibiýanyň iň gözel gyzy prezidentlige dalaş etmek isleýär

  • 07.01.2024 16:40
  • 19110
Namibiýanyň iň gözel gyzy prezidentlige dalaş etmek isleýär

2022-nji ýylyň “Namibiýa gözeli” titulynyň eýesi Kassia Şarpli respublikada geçiriljek prezident saýlawlarynda öz dalaşgärligini hödürlemekçidigini aýtdy. Bu barada “The Namibian” gazetine salgylanyp, TASS habar berýär.

Neşir Namibiýada döwlet Baştutany wezipesine dalaşgäriň 35 ýaşdan kiçi bolup bilmejekdigini ýatladýar. Şarpli bolsa 23 ýaşynda. Ýurtda nobatdaky prezident saýlawlary 2024-nji ýylyň noýabr aýynda geçirilmeli.
Şarpli eýýäm muşdaklaryndan syýasy karýerasynyň gidişini yzarlamak üçin sosial ulgamlarda öz akkauntyna ýazylmagyny sorady. Ol “deňhukuklylyk we adalatlylyk esasynda” prezidentlige dalaşgär bolmak isleýändigini aýtdy. Onuň kakasy SWAPO dolandyryjy partiýasynyň abraýly agzasy Marson Şarpli gyzynyň gowy bilim alandygyna we syýasatdan baş çykarýandygyna ynanýar.
Şarpliniň aýdyşy ýaly, onuň bu saýlawlarda ýeňiş gazanjakdygyna ynamy ýok, ýöne ol özüniň ýaş zenan hökmünde düýpli özgertmelere mätäç ýurda ýetirýän täsirine ynanýar.
Gözellik bäsleşiginiň ýeňijisi Namibiýanyň ilatynyň (2,6 mln adam) 43%-iniň garyplykda ýaşamagyny kabul ederlikli däl hasaplaýar. Prezident wezipesine saýlanan ýagdaýynda ol ýaşlary ýurdy baýlyklary azaltmazdan ösdürip biljek taslamalaryň durmuşa geçirilişine çekmegi maksat edinýär.

şu gün 07:44
24

Türkmenistanda BMG bilen hususy pudagyň hyzmatdaşlyk meýdançasy işe girizildi

BMG-niň Aşgabat şäherindäki binasynda, telekeçiligiň we esasy gyzyklanýan taraplaryň milli ösüş maksatlary, 2030-njy ýyla çenli döwür üçin gün tertibi we Durnukly ösüş maksatlary babatynda ileri tutulýan ugurlary...

düýn 09:47
7397

Beýik Britaniýada Jorj Maýkla bagyşlanan şaýy pul çykaryldy

Beýik Britaniýanyň korollyk zikgehanasy merhum britan aýdymçy Jorj Maýkla bagyşlanan kolleksion şaýy pullaryny çykardy. Şaýy puluň öň tarapynda Jorj Maýklyň meşhur Günden goraýan äýneklerini geýen portreti bar...

27.02.2024 19:40
25283

Dünýäde iň güýçli pasportlaryň reýtingi düzüldi

Passport Index global reýtingine görä, şu ýyl iň güýçli pasport adyny BAE-niň pasporty aldy. Ol erkin hereket görkezijisi boýunça 179 bal gazandy. Bu barada Finprom.kz habar berýär. Erkin hereket görkezijisi wizasyz...

27.02.2024 19:39
7357

Wengriýanyň parlamenti täze prezidenti saýlady

Wengriýanyň parlamenti häzire çenli Konstitusiýa kazyýetiniň başlygy bolan Tamaş Şuýoky ýurduň täze prezidenti hökmünde saýlady. Ol döwlet Baştutany wezipesinde işinden çekilen Katalin Nowagyň ornuny çalşar. Bu...