Mart-aprel aýlarynda Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerinde geçiriljek halkara olimpiadalary belli boldy

  • 06.01.2024 22:37
  • 14145
Mart-aprel aýlarynda Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerinde geçiriljek halkara olimpiadalary belli boldy

2024-nji ýylyň mart-aprel aýlarynda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde halkara olimpiadalaryň birnäçesini hem-de ylmy-amaly maslahaty we sergini geçirmek meýilleşdirilýär.

6-njy ýanwarda geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda wise-premýer N.Amannepesow olimpiadalaryň tertibi barada habar berdi.
Bellenilişi ýaly, şu ýylyň 3-8-nji martynda Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde talyplaryň arasynda IV Açyk halkara matematika olimpiadasyny, 15-20-nji aprelde Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetinde talyplaryň arasynda  II Açyk halkara informatika olimpiadasyny hem-de 19-njy aprelde bu ýokary okuw mekdebinde informatika dersi boýunça meýilleşdirilýän bäsleşigiň çäklerinde “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe talyp ýaşlaryň ylmy garaýyşlary”  atly halkara ylmy-amaly maslahaty we sergini geçirmek göz öňünde tutulýar.
Agzalan olimpiadalara ýurdumyzyň gujur-gaýratlaryny, zehin-başarnyklaryny ylma we döredijilige bagyş edýän türkmen talyp ýaşlary bilen bir hatarda Russiýa Federasiýasynyň ABŞ-nyň, Hytaý Halk Respublikasynyň, Rumyniýanyň, Hindistanyň, Türkiýäniň, Belarusuň, Italiýanyň, Özbegistanyň we Gazagystanyň, şeýle hem beýleki onlarça döwletleriň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň hem işjeň gatnaşmaklaryna garaşylýar.
Bu halkara olimpiadalarynda ýeňiji bolan talyplary dürli derejeli medallar we diplomlar bilen sylaglamak göz öňünde tutulýar.
Daşary ýurtly talyplar ýurdumyzyň  ýokary okuw mekdeplerinde ýaşlar üçin döredilýän döwrebap şertler hem-de bilim işiniň guralyşy bilen ýakyndan tanyşdyrylar, Aşgabadyň gözel ýerlerine gezelençler guralar.  


şu gün 07:40
2425

Türkmenistanyň Bilim ministrligi Kataryň Bilimler şäheriniň iş tejribesi bilen tanyşdy

Bilim ministri Baýramgül Orazdurdyýewanyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýetiniň Katar Döwletine amala aşyrýan gulluk-iş saparynyň çäklerinde ýurduň iri bilim merkezi – Bilimler şäheriniň ýolbaşçylary bilen...

şu gün 06:44
1345

Okuw merkezleriniň arasynda daşary ýurt dilleri boýunça bäsleşigiň Aşgabat we Ahal welaýat tapgyry geçirildi

Golaýda Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä diller institutynda Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan eýeçiligiň görnüşine garamazdan ähli görnüşdäki gysga möhletli okuwlary guraýan bilim edaralarynda...

26.02.2024 11:39
6851

Türkmenistanyň Bilim ministri Dohada katarly kärdeşi bilen duşuşyk geçirdi

Doha saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň bilim ministri Baýramgül Orazdurdyýewa katarly kärdeşi Ali Al Jabr Al Nuaými bilen duşuşyk geçirdi. Duşuşygyň dowamynda taraplar bilim ulgamynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy...

21.02.2024 07:49
9144

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti II Açyk halkara informatika olimpiadasyna çagyrýar

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti 2024-nji ýylyň 15-20-nji aprelinde Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň II Açyk halkara informatika olimpiadasyny...